آمریت روابط بین الملل

شما در مقابله با چالشهای موجود فراروی تجارت در افغانستان تنها نیستید، بلکه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به عنوان صدای رسای سکتور خصوصی همیشه حامی تشبثات بوده است و با ارائه بهترین خدمات، شما را در عرصه رشد و توسعه کاروبارتان حتی در سطح بین المللی کمک و حمایت نماید.

مدیریت عمومی روابط بین المللی به عنوان یکی از مهمترین مدیریت های این نهاد، اساسا مسئولیت برگزاری نمایشگاه های تجارتی، کنفرانس های تواصل تجارتی و کنفرانس های بین المللی را برای اعضای این نهاد به عهده دارد. علاوتاً این مدیریت بخش ارتباطی اتاق های تجارت و صنایع جهان با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و همچنان سایر اتاق های ولایتی به منظور ارتقای تجارت خارجی و سرمایه گذاریهای مشترک، می باشد.

این مدیریت با فراهم آوری معلومات دقیق تجارت خارجی و همچنان سرمایه گذاران مستعد و علاقه مند به سرمایه گذاری در کشور، در تلاش است تا هماهنگی های لازم و مشوره دهی برای طرفین در تهیه اسناد مورد نیاز، سطح سرمایه گذاریهای مشترک بین متشبثین افغان و خارجی را بیش از بیش ارتقای دهد.

این مدیریت در روشنی اهداف فوق‌الذکر، خدمات آتی را فراهم می آورد:

  1. هماهنگی و تسهیل آوری برای اعضای اتاق جهت اشتراک در نمایشگاه ها و کنفرانس های ملی و بین المللی؛
  2. معرفی اعضای اتاق به سفارت خانه های خارجی در افغانستان به منظور اخذ ویزه چه به عنوان هیئت تجاری و یا سفرهای انفرادی؛
  3. صدور معرفی نامه برای اعضای اتاق به منظور توسعه کاروبارشان در بازارهای بین‌الملل؛
  4. تسهیل آوری و هماهنگی با نهادهای ذیربط حکومت افغانستان در صدور ویزا و مجوز کار برای کارگران و کارمندان متخصص سرمایه گذاران خارجی در داخل کشور؛
  5. تسهیل آوری و هماهنگی با نهادهای ذیربط حکومت افغانستان در صدور ویزه شرکای خارجی اعضای اتاق؛
  6. تسهیل آوری در اخذ سریعتر تاییدیه اسناد تجارت خارجی توسط وزارت امور خارجه؛
  7. هماهنگی با مراجع دیپلماتیک چه در داخل و یا خارج از کشور به منظور حل منازعات تجاری اعضای اتاق با شرکای خارجی شان؛
  8. ارائه معلومات تجارتی و اقتصادی دقیق برای اعضای اتاق و سایر تشبثات داخلی و خارجی؛
  9. تسهیل آوری در پروسه ثبت سازمان های تجارتی خارجی و همچنان اتاق های تجارت خارجی در افغانستان؛
  10. و ارائه سایر خدمات مقتضی از طرف اعضای اتاق در سطح بین المللی.

چگونگی دریافت خدمات فوق‌الذکر:

اعضای اتاق به صورت متداوم معلومات دقیق و بروز به ارتباط محافل پیش رو همچون نمایشگاه ها و کنفرانس های تجارتی را از طریق ایمیل بدست می آورند. از این جهت لازم است که شما بایستی عضو برحال اتاق بوده و راهنمایی ذیل دقیقا مطالعه نمایید و همچنان با همکاران ما در هر بخش به طور مستقیم و همیشه به تماس باشید.

شماره

نوع خدمات

اسناد مورد نیاز

تماس

1

هماهنگی و تسهیل آوری برای اعضای اتاق جهت اشتراک در نمایشگاه ها و کنفرانس های ملی و بین المللی؛

1- کاپی و یا اسکن جواز تجارتی؛

2- کاپی و یا اسکن کارت عضویت شما در اتاق؛

3- کاپی و یا اسکن پاسپورت معتبر شما؛

4- کاپی و یا اسکن اسناد گمرکی ACCD (در صورت نیاز)؛

5- اظهار نامه بانکی شش ماه (اختیاری)؛

6- یک صفحه پروفایل شرکت شما به منظور سنخیت سکتور مربوطه شما و هدف نمایشگاه و یا کنفرانس مورد نظر؛

7- و سایر اسناد مورد نیاز که از طرف نهاد برگزار کننده خارجی تقاضا می گردد.

برای نمایشگاه ها:

ایمیل: exhibition@acci.org.af

شماره تماس: 0796609609

برای کنفرانس ها:

ایمیل: ftip@acci.org.af

شماره تماس:

 

2

معرفی اعضای اتاق به سفارت خانه های خارجی در افغانستان به منظور اخذ ویزه چه به عنوان هیئت تجاری و یا سفرهای انفرادی؛

 

ایمیل: diljeet.honaryar@acci.org.af

شماره تماس: 775606605

3

صدور معرفی نامه برای اعضای اتاق به منظور توسعه کاروبارشان در بازارهای بین‌الملل؛

1. کاپی و یا اسکن جواز تجارتی شما؛

2. کاپی و یا اسکن کارت عضویت شما در اتاق؛

3. کاپی و یا اسکن پاسپورت معتبر رئیس و یا معاون شرکت شما؛

4. کاپی و یا اسکن اسناد گمرکی ACCD (در صورت نیاز)؛

5. اظهار نامه بانکی شش ماه (اختیاری)؛

6. یک صفحه پروفایل شرکت شما؛

7. معرفی نامه از طرف دو شرکت افغان؛

8. میزان گردش مالی سالانه شرکت شما؛

9. معلومات تماس (شماره تلفن، ایمیل، عکس و ویب سایت(در صورت امکان)) رئیس و یا معاون شرکت شما؛

سایر اسناد مورد نیاز که از طرف نهادهای دیپلماتیک تقاضا می شود.

ایمیل: diljeet.honaryar@acci.org.af

شماره تماس: 0775606605

4

 

تسهیل آوری و هماهنگی با نهادهای ذیربط حکومت افغانستان در صدور ویزا و مجوز کار برای کارگران و کارمندان متخصص سرمایه گذاران خارجی در داخل کشور؛

1. کاپی و یا اسکن جواز تجارتی شما؛

2. کاپی و یا اسکن کارت عضویت شما در اتاق؛

3. تقاضا نامه عنوانی اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان که در لیتر هید شرکت شما نوشته شده باشد؛

4. لست کارمندان و یا کارگران خارجی شما و یا شریک تجارتی شما که قرار است دعوت شود؛

5. کاپی و یا اسکن پاسپورت معتبر کسانی که قرار است دعوت شوند؛

6. خلص سوانح CV کسانی که قرار است دعوت شوند؛

7. کاپی رنگه و یا اسکن اسناد تحصیلی کارگران و یا کارمندان متخصص (برای شرکای تجارتی نیاز نیست)؛

8. کاپی و یا اسکن جواز تجارتی شریک تجارتی شما (برای کارگران و کارمندان متخصص نیاز نیست)؛

9. و سایر اسناد مورد نیاز که از طرف نهادهای ذیربط تقاضا می شود.

ایمیل: diljeet.honaryar@acci.org.af

شماره تماس:0775606605

5

تسهیل آوری و هماهنگی با نهادهای ذیربط حکومت افغانستان در صدور ویزه شرکای خارجی اعضای اتاق؛

ایمیل: diljeet.honaryar@acci.org.af

شماره تماس: 0775606605

 

 

6

اخذ سریعتر تاییدیه اسناد تجارت خارجی توسط وزارت امور خارجه

1. کاپی و یا اسکن جواز تجارتی شما؛

2. کاپی و یا اسکن کارت عضویت شما در اتاق؛

3. اصل اسناد تجارتی شما که باید مورد تایید وزارت خارجه قرار گیرد.

ایمیل: diljeet.honaryar@acci.org.af

شماره تماس: 0775606605

 

 

7

هماهنگی با مراجع دیپلماتیک چه در داخل و یا خارج از کشور به منظور حل منازعات تجاری اعضای اتاق با شرکای خارجی شان؛

1. کاپی و یا اسکن جواز تجارتی شما؛

2. کاپی و یا اسکن کارت عضویت شما در اتاق؛

3. تشریح موضوع مورد منازعه و ذکر نوع همکاری از طرف نهادهای ذیربط یا مراجع دیپلماتیک مرتبط به این موضوع.

ایمیل: diljeet.honaryar@acci.org.af

شماره تماس: 0775606605

8

ارائه معلومات تجارتی و اقتصادی دقیق برای اعضای اتاق و سایر تشبثات داخلی و خارجی؛

1. از طریق ایمیل تقاضای معلومات تجارتی و اقتصادی مورد نیاز را ذکر کنید؛
2. و یا برای دریافت معلومات تجارتی شرکت های خارجی اینجا را کلیک کنید؛
3. فورم معلومات تجارتی را از اینجا دانلود و سپس به ما ارسال نمایید تا در ویب سایت اتاق علاوه شود؛
4. برای اطمینان از موجودیت معلومات تجارتی خود به ویب سایت اتاق مراجعه کنید.

ایمیل: ftip@acci.org.af

شماره تماس:

9

تسهیل آوری در پروسه ثبت سازمان های تجارتی خارجی و همچنان اتاق های تجارت خارجی در افغانستان؛

1. خانه پوری فورم ثبت راجستریشن BMO ؛

2. لست موسسین سازمان؛

3. لست اعضای هیئت مدیره؛

4. اساسنامه سازمان؛

5. و سایر اسناد مورد نیاز.

اسناد مورد نیاز را می توانید از لینک های ذیل بدست آورید:

1- راهنمای راجستریشن BMO

2- نمونه لست موسسین

3- نمونه لست اعضای هیئت مدیره

4- نمونه اساسنامه

ایمیل: ir.director@acci.org.af

شماره تماس: 0778686953