هشتمین نمایشگاه مشترک افغانستان – ایران، در کابل برگزار شد

شرکت مدیریت پروژه‌های نمایشگاهی ایران با همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، هشتمین نمایشگاه مشترک افغانستان – ایران را به مدت چهار روز از تاریخ 29 دلو الی 2 حوت 1398 در هوتل قصر اورانوس کابل برگزار کرد.

دریافت فایل

گفتمان سکتور خصوصی وعامه پیرامون دسترسی به بازار

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به حمایت اداره همکاری‌های انکشافی آلمان گفتمان سکتور خصوصی وعامه پیرامون دسترسی به بازار را تدویر نمود.

دانلود فایل

کنفرانس مشارکت برای ارتقاء و نمایشگاه ملی (عالیست – افغانیست) در کابل برگزار شد

شرکت خدماتی و تبلیغاتی تلنت با همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تعدادی از نهادهای دولتی و غیر دولتی برای سومین سال کنفرانس و نمایشگاه ملی تحت عنوان (مشارکت برای ارتقاء و نمایشگاه ملی عالیست – افغانیست) را به مدت سه روز از تاریخ 4 الی 6 جدی 1398 با اشتراک مقامات بلند رتبه حکومتی، نمایندگان پارلمان، هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، اتاق صنایع و معادن و نمایندگان ده‌ها شرکت تولیدی و اعضای سکتور خصوصی در هوتل کابل سرینا برگزار گردید.

دریافت فایل

متشبثین خواستار بهبود زیربنا، امنیت، افزایش تقاضا و سیستم مالیاتی می باشند

طبق سروی شرایط عمومی کاروبار که امروز توسط اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به نشر رسید، سطح اطمینان متشبثین در باره ی وضعیت فعلی در مقایسه با سروی قبلی بهتر شده است اما انتظارات آنها در مورد شش ماه آینده کاهش چشمگیری داشته است.

دریافت فایل

پالیسی ملی تجارت افغانستان توسط کابینه تصویب گردید

(کابل-جینیوا) تصویب پالیسی ملی تجارت در جلسه مورخ 9 اکتبور کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست محمد اشرف غنی یک دستاورد عمده در راستای تلاش های افغانستان برای تسریح رشد اقصتادی و ایجاد فرصت های شغلی از طریق مستفید شدن از مزایای دسترسی به بازارهای جهانی است.پالیسی ملی تجارت یک برنامه پنج ساله را  جهت زدودن چالش های که سد راه تاجران افغان در عرقصه بهره بردن از زنجیره های ارزشی جهانی موجود است، طرح و تطبیق می نمائید.

دریافت فایل

سومین اجلاس شورای عالی نمایندگان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برگزار شد

سومین اجلاس شورای عالی نمایندگان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با اشتراک 305 تن عضو امروز دوشنبه مورخ 25 سنبله 1398 در کابل برگزار شد. به اساس قانون و اساسنامه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، شورای عالی نمایندگان بالاترین مرجع تصمیم گیری در اتاق می باشد.

ذریافت فایل

متضررین مارکیت های حریق شده در جادۀ نادرپشتون کابل، خواهان رسیدگی جدی از سوی حکومت گردیدند

دکانداران و متضررین مارکیت های حریق شده در جادۀ نادرپشتون کابل که شامل 7 مارکیت و حدود 850 دکان، مغازه و گدام می باشند، خواهان رسیدگی جدی از سوی حکومت گردیدند.
 

نشست مشورتی پالیسی ملی کیفیت در کابل برگزار شد

وزارت تجارت و صنعت، مشترکاً با اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اداره ملی ستندرد (انسا) به همکاري تخنیکی مرکز مسوده پالیسی ملی کیفیت را آماده نموده اند. (AAT) در تحت پروژه توسعه تجارت افغانستان (ITC) تجارت بین المللی مسودة این پالیسی طی (نشست مشورتی با سکتور خصوصی، جهت غنی سازي و به منظور معرفی و بحث روي ابعاد مختلف پالیسی متذکره) با حضورداشت مقامات عالیرتبه حکومت و هیئت رهبري اتاق و همچنان اشتراك دها تن از تاجران و اعضاي سکتور خصوصی، در هوتل سدار کابل، معرفی و به بحث گرفته شد.
 

مقالات دیگر...