پست نام ایمیل شماره تماس
سکرتر رئیس هیئت عامل ایمل قیومی secretariat@acci.org.af 0789100478
آمر روابط بین‌الملل امید غفورزی ir.director@acci.org.af 0778686953
آمر انکشاف صادرات و سرمایه گذاری میرزمان پوپل  mirzaman.popal@acci.org.af 0700222827
آمر منابع بشری نجیب الله فضلی hr.director@acci.org.af 0799101030
آمر روابط با دولت و خدمات حقوقی محمد علی موحدی mohammad.ali@acci.org.af 0796591688
آمر روابط عامه جان آقا نوید pr.director@acci.org.af 0700297718
آمر روابط اعضا احمد نعیم امیری membership.director@acci.org.af 0781225456
آمر پالیسی و خدمات انکشاف تجارت جبران حکیمی eu.director@acci.org.af 0730004300