تماس باما

پست نام ایمیل شماره تماس
رئیس روابط عامه امین بابک pr.director@acci.org.af 0790666610
سکرتر رئیس هیئت عامل روشن اسدی roshan.asadi@acci.org.af 0700296771
آمر روابط بین‌الملل امید غفورزی ir.director@acci.org.af 0778686953
آمر انکشاف صادرات و سرمایه گذاری میرزمان پوپل mirzaman.popal@acci.org.af 0700222827
آمر روابط اعضا خواجه شاه درویش khwajashah.darwish@acci.org.af 0700289787
آمر منابع بشری نجیب الله فضلی hr.director@acci.org.af 0792235154
آمر مالی محمد بهیر کتوازی financedirector@acci.org.af 0729982929