ثبت نهادهای جمعی

نهاد های قابل ثبت:
1. اتحادیه ها، انجمن ها و فدراسیون های متشبثین که در مرکز و ولایات فعالیت داشته باشند.
2. کوپراتیف ها که در مرکز و ولایات فعالیت داشته باشند.
3. اتاقهای تجارت و صنایع مشترک و یا شورا های تجارتی (تشبثی) مشترک.
4. نمایندگی اتاقهای تجارت و صنایع، شورا های تجارتی (تشبثی)، اتحادیه ها و انجمن های متشبثین کشور های خارجی که در افغانستان فعالیت داشته باشند.

افراد واجد شرایط:

  • شخصيت هاي حقیقی و حکمی که تابعیت افغانستان را داشته باشند.
  • اتباع خارجی که جواز کار، جواز تجارتی، و یا سرمایه گذاری افغانستان را داشته باشند.

اسناد مورد ضرورت:

1. فورم درخواست خانه پری شده برای ثبت و یا تمدید سند ثبت (جواز فعالیت).
2. اساسنامه همراه با تأییدی اعضای موسسین.
3. ارائه لست اعضای موسسین در مطابقت به جدول ضمیمه که باید حد اقل آن 10 نفر باشد.
4. ارائه لست اعضای هئیت مدیره در مطابقت با جدول ضمیمه که باید حد اقل 3 نفر باشد.
5. ارائه لست اعضای هیئت عامل در مطابقت با جدول ضمیمه (در صورت امکان).
6. کاپی تذکره و یا پاسپورت اعضای موسس و اعضای هیئت مدیره.
7. کاپی جواز تجارتی، سرمایه گذاری و یا صنفی اعضای مو سسین، اعضای هیئت مدیره و سایر اعضای نهاد.
8. کاپی پاسپورت و کاپی جواز کار اعضای هئیت عامل (در صورتیکه خارجی باشند).
9. کاپی تذکره و یا پاسپورت اعضای هئیت عامل (در صورتیکه داخلی باشند).
10. ارایه لست تمام اعضای نهاد (حین تمدید سند ثبت).
11. ارائه گزارش فعالیت ها و کارکرد های سالانه بشمول گزارش مالی (حین تمدید سند ثبت).
12. نشان یا لوگوی نهاد و تعریف آن.
13. نمونه تاپه نهاد.

یاداشت:

- تمام اسناد فوق را قبل از نهایی شدن به شکل الکترونیک به دسترس اتاق قرار داده تا در صورت داشتن اشتباهات تصحیح گردد

- کوپراتیف های دهاقین و اتحادیه های خانم های تجارت پیشه از اسناد فوق مثتثنی بوده و تنها با فراهم ساختن اسناد (کاپی تذکره ) اکتفی صورت میگیرد.

طی مراحل اسناد و مراحل ثبت:

  • بعد از ارایه اسناد مکمل، مسوولین اتاق از دفتر نهاد بازدید به عمل آورده و گزارش خود را به کمیسیون موظف اتاق ارایه مینمایند (در صورتیکه نهاد در ولایات موقعیت داشته باشد، اتاق ولایتی موظف است تا این کار را انجام دهد).
  • تمام اسناد و مدارک تهیه شده توسط کمیسیون موظف اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بررسی شده و در مدت زمان معین نهایی میگردد.

مدت زمان لازم برای طی مراحل ثبت:

  • 3 الی 5 روز رسمی بعد از تسلیمی اسناد و مدارک نهایی.

زمان مراجعه جهت بدست آوردن سند ثبت:

  • به روز موعود و یا ایام رسمی.

حق الثبت سالانه:

مبلغ حق الثبت هر سال پرداخت میگردد و برای نهاد های تازه تاسیس شده و تجدیدی یک سان بوده و قرار ذیل میباشد:

شماره

نوع نهاد جمعی یا عضویتی

مبلغ حق الثبت به افغانی

1

انجمن های تجارتی (متشبثین) و کوپراتـیف ها

5000

2

اتحادیه ها و فدراسیون های تجارتی (متشبثین)

10000

3

اتاقهای تجارت مشترک و یا شورا های تجارتی (تشبثی) مشترک

20000

4

نماینده گی های خارجی (اتاق تجارت، شورای تجارتی، انجمن و غیره)

25000

شما می توانید فورم ثبت را از اینجا دانلود نمایید و یا جهت معلومات بیشتر به شماره: 0781225456 یا به ایمیل آدرس: membership.director@acci.org.af به تماس شوید.