آمریت روابط با دولت و خدمات حقوقی

این آمریت از طریق روابط نیک و حسنه ای که با ارگان های دولتی برقرار نموده است، همواره تلاش می نماید تا مشکلات فراروی تاجران و صنعکاران کشور را با ارائه پالیسی های موثر اقتصادی و ارائه آن در کمیته های اقتصادی دولتی، تدویر جلسه سالانه با جلالتمآب رئیس جمهور و صدور مکاتیب به ادارات دولتی به منظور تسریع امور اداری اعضای اتاق، مرفوع سازد. علاوتاً این مدیریت از طریق کمیته های تخصصی اتاق که همانا متشکل از فعالین سکتور خصوصی می باشند، مشکلات فراروی سکتور  خصوصی را مشخص و پیشنهادات آنها را به مراجع دولتی انعکاس می دهد.

کمیته های تخصصی اتاق قرار ذیل می باشد:

 1. کمیته صنایع
 2. کمیته صادرات
 3. کمیته واردات
 4. کمیته پیشه وران
 5. کمیته معادن
 6. کمیته زنان تجارت پیشه
 7. کمیته زراعت، مالداری و محصولات حیوانی
 8. کمیته ترانزیت، ترانسپورت و بارچالانی
 9. کمیته ساختمانی و سرکسازی
 10. کمیته ادویه و تجهیزات طبی
 11. کمیته خدمات بانکی
 12. کمیته خدمات صرافی
 13. کمیته خدمات ترانسپورت هوایی
 14. کمیته نفت و گاز
 15. کمیته رسانه ها
 16. کمیته مواد معدنی و منرالها (سنگهای مرمر)
 17. کمیته توریستی، حج و زیارتی
 18. کمیته خدمات صحی
 19. کمیته تعلیم و تربیه
 20. کمیته تولید و صادرات قالین
 21. کمیته روابط بین المللی
 22. کمیته انکشاف خدمات تجارت
 23. کمیته تحصیلات عالی
 24. کمیته حمایت از مستهلکین
 25. کمیته نورم و استندرد