چهارمین گفتمان ملی سکتور خصوصی و عامه پیرامون چالش ها و راهکار های پنج زنجیرۀ ارزش، در کابل برگزار شد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان و ادارۀ همکاری های تخنیکی آلمان، از طریق برنامۀ انکشاف مستمر اقتصادی و افزایش اشتغال موسسۀ (GIZ) ، گفتمان ملی سکتور خصوصی و عامه را پیرامون چالش ها و راهکار های پنج زنجیرۀ ارزش افزوده که شامل (خسته باب، سبزیجات، لبنیات، مرغداری و گندم) می گردد، با اشتراک مقامات حکومتی، هیئت رهبری اتاق، نمایندگان سکتور خصوصی مرکز و ولایات شمال و شمالشرق کشور و نمایندگان نهادهای خارجی، در هوتل پارک ستار کابل برگزار نمودند.

دریافت فایل