نمایشگاه ملی کاردر کابل برگزار گردید

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و دفتر مشاوریت ارشد اقتصادی ریاست جمهوری به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تحت چتر شورای عالی کاهش فقر، عرضه خدمات و مشارکت شهروندی، اتاق تجارت وصنایع افغانستان و سازمان جهانی کار، نمایشگاه ملی کار را که در این مقطع زمانی از اهمیت بسزای برخوردار است، تدویر مینماید. در این نمایشگاه شمار کثیری از ادارات دولتی و خصوصی جهت ارائه معلومات برای مردم پیرامون فرصت های کاری اشتراک می نمایند.

دریافت فایل