محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با خانم دیکر معاون سفارت ‏ایالات متحده امریکا مقیم کابل از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد

در این ویدیو کنفرانس روی نقش سکتور خصوصی در راستای مبارزه با شیوع و گسترش ویروس کرونا، ‏تاثیرات منفی اجتماعی و اقتصادی آن روی تجارت و سرمایه گذاری ها در کشور صحبت گرديد؛ پیراموان ‏همکاری های اتاق تجارت و سرمایه گذاری با حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان تلاش ها و ‏مبارزات مشترک بخاطر جلوگیری بیشتر از شیوع این ویروس کشنده در کشور صحبت و تبادل نظر ‏نمودند‎.‎
‎ ‎
توکل احمدیار، از نقش فعال تجار كشور در قسمت توزیع کمک های مواد اولیه برای افراد نیازمند کشور، ‏تجهیزات طبی با وزارت صحت عامه و ضد عفونی سازی شهرها با همکاری شاروالی ها نیز یاداوری ‏کردند‎.‎

با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و اهمیت نقش تشبثات، سرمایه گذاری ها و فعالیت های تجارتی بر ‏اقدامات لازم به منظور بهبود شرایط، ایجاد سهولت ها برای صادرات و واردات امول تجاری، و حمایت ‏از سرمایه گذاری ها و نیز تقویت نقش سکتور خصوصی در توسعه و انکشاف اقتصادی کشور تاکید ‏نمود‎.‎

یکی از موضوعات مهم دیگر که روی آن در این ویدیو کنفرانس بحث صورت گرفت، باز شدن گذرگاه ها ‏میان افغانستان و پاکستان بود که با همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری و حکومت افغانستان انجام شده ‏است‎.‎
‎ ‎
در این ویدیو کنفرانس محترم سیدزمان هاشمی رئیس هئیت عامل اتاق، خانم افسانه رحیمی رئیس اتاق ‏زنان و تعدادی از مسئولین شرکت های خصوصی حضور داشتند که معلومات لازم در عرصه های کاری ‏شان با جانب مقابل ارائه نمودند‎.‎
‎ ‎
معاون سفیر امریکا از حمایت دولت آن کشور در جهت رشد سکتور خصوصی افغانستان و ادامه گفتگو ‏ها با سکتور خصوصی و از تدوام حمایت خویش در قسمت حل مشکلات تجارتی و ‏ترانزیتی با پاکستان ‏اطیمنان و وعده همکاری نمود.‏
‎ ‎
در پایان این ویدیو کنفرانس رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری های افغانستان از حمایت و ‏همکاری سفارت امریکا مقیم کابل در راستای انکشاف سکتور خصوصی و بهبود محیط تجارتی در ‏افغانستان ابراز امتنان نمودند‎.‎