توزیع كمك مواد غذایی از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برای خانواده های نیازمند نواحی شمال شهر کابل

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به ادامه توزیع كمك هایش به نیازمندان و آسيب ديدگان ویروس کرونا (COVID 19) در کشور، برای نیازمندان نواحی شمال شهر شهرکابل که قبلاً شناسایی گردیده بودند، در هوتل سلطان شهر مواد غذایی توزیع کرد.