توزیع كمك مواد غذایی از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برای خانواده های نیازمند نواحی غرب شهر کابل

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به ادامه توزیع كمك هایش به نیازمندان و آسيب ديدگان ویروس کرونا  (COVID 19)  در کشور، براي آنعده از نیازمندان نواحی غرب شهرکابل که قبلاً شناسایی گردیده بودند، در منطقۀ پل سرخ مواد غذایی توزیع نمود.