اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روند ضد عفونی سازی شهر کابل را آغاز نمود

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به سلسله همکاری های خویش با حکومت افغانستان در راستای مبارزه با ویروس مهلک کرونا، اینبار برای حمایت از شهرداری کابل، روند ضد عفونی سازی شهر کابل را به روز چهارشنبه مورخ 20 حمل 1399 با حضورداشت رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و شاروال کابل از چهارراهی شهید عبدالعلی مزاري آغاز نموده و برای مدت ده روز ادامه میدهد.

محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، از برنامه های اتاق در مرکز و ولایات در راستای توزیع مواد غذایی و مساعدت های اتاق به ويژه سهمگیری‌ در برنامه ضد عفونی سازی شهر‌ها و مراکز ولایات یادآور شده و از تداوم همکاری های اتاق در مرکز و ولایات با حکومت مرکزی و ولایات و یاری رسانیدن با مردم کشور در این شرایط بحرانی اطمینان داد.

محترم محمد داوود سلطان زوی شهردار جدید کابل، ضمن سپاسگزاری از همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در ضد عفونی سازی شهرکابل، این اقدام اتاق را یک قدم نیک و قابل ستایش دانسته و از سهم سکتور خصوصی در مبارزه فعال با ویروس کرونا استقبال نمود.

سپس برنامه دوا پاشی و ضدعفونی سازی، از ساحه غرب کابل آغاز و در مشاوره نزدیک با شهرداری کابل‌ به مدت ۱۰ روز در سایر نقاط شهر ادامه می یابد.