هفتمین جلسۀ کمیته اجرائیه اتاق تدویر یافت

هفتمین جلسۀ کمیته اجرائیه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، روز دوشنبه مورخ 11 حمل سال روان تحت ریاست محترم توکل احمدیار رئیس عمومی با اشتراک اکثریت اعضأ در دفتر ریاست هیئت مدیره اتاق برگزار گردید.

در این جلسه، موضوعات شامل آجنداء از سوی محترم خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیئت مدیره، به جلسه ‏ارائه گردید. سپس، گزارش کاری هیئت عامل از سوی محترم سید زمان هاشمی رئیس هیئت عامل به جلسه ارائه شد که بعد از بحث در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید.

بعداً، روی آمادگی های اتاق در امر مبارزه و جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا بحث صورت گرفت که تصمیم بر آن شد تا علاوه بر اقداماتی که تا کنون از سوی اعضای اتاق صورت گرفته است، در مرکز و ولایات به منظور کمک به مردم درهماهنگی با کمیته دولتی جلوگیری از ویروس، اعضای اتاق مساعدت های شان را به نقاط مختلف کشور گسترش دهند و در مرکز و ولایات در صورتی که ضرورت باشد، به مردم کمک نمایند.