شهرداری کابل خواهان همکاری اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان، در قسمت ضد عفونی سازی شهر کابل گردید

محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان و تعدادی از اعضای هیئت رهبری اتاق، روز دوشنبه مورخ 11 حمل سال روان با محترم احمد ذکی سرفراز شاروال کابل و تیم همراه شان در مقر اتاق تجارت و سرمایه گذاری ملاقات کرده و پیرامون همکاری سکتور خصوصی با شهرداری کابل بحث نمودند.

در این ملاقات که محترمان خان محمد سرفراز باز، سیدجاوید برهان، خانجان الکوزی اعضای هیئت مدیره و سید زمان هاشمی رئیس هیئت عامل اتاق نیز حضور داشتند، شهردار کابل ضمن یادآوری از همکاری خوب اتاق تجارت و سرمایه گذاری خواهان همکاری بیشتر اتاق به خصوص در زمینه ضد‌عفونی سازی نقاط آسیب پذیر نواحی مختلف شهر کابل گردید.

آقای احمدیار، هرنوع آمادگی و همکاری اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان را با شاروالی کابل ابراز داشته و مشخصاً از همکاری احمدیار گروپ و در اختیار قرار‌دادن سه عراده اطفائیه آن به شکل خدمتی جهت ضد عفونی سازی شهر کابل وعده نمود.