امضأی قرارداد همکاری مشترک میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و اداره حرکت

قرارداد پروژۀ الکترونیکی سازی تصدیق نامه مبدأ اموال صادراتی و انوایس تجارتی، به روز دو شنبه مورخ 4 حمل 1399 توسط محترم سید زمان هاشمی رئیس هیئت عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، محترم نور علم حکیمیار رئیس اداره حرکت و محترم خواجه حمید صدیقی سرپرست نهاد سایبران (خدمات انکشاف سافت ویر) در سالون کنفرانس های اتاق به امضاء رسید.

برمبنای این قرارداد، نهاد های فوق الذکر اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان را در ساخت سیستم الکترونیکی صدورانلاین تصدیق نامه های مبدأ اموال صادراتی و انوایس تجارتی حمایت مالی مینماید.که این سیستم میتواند سهولت های لازم را برای صادرکنندگان کالاهای افغانستان فراهم ساخته واز جعل وتزویراسناد وفساد در اسناد اموال صادراتی جلوگیری نماید.

آقای سید زمان هاشمی رئیس هیئت عامل اتاق، درمراسم عقد قرار داد، ضمن اظهار سپاس و قدر دانی از اداره حرکت و نهاد های همکارشان، تطبیق این سیستم را در راستای شفافیت پروسه صدور اسناد صادراتی مهم خواندکه حتیدر درازمدت باسیستم گمرکات افغانستان وص خواهد شد .

وی افزود: "این سیستم در جلوگیری از جعل و سؤ استفاده اسناد در پروسه صادرات موثر واقع خواهد شد."
مسئولان نهاد همکار نیز طی صحبت هایشان از تدوام همکاری ادارات شان با اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان اطمینان دادند.