مشکلات اعضای اتحادیه واردکنندگان رخت و لباس در اتاق مورد بحث قرار گرفت

محترمان محمد یونس مومند معاون اول هیئت مدیره، سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری و ضیأالدین ‏اچکزی رئیس کمیته تجارت و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ‏افغانستان روز دوشنبه مورخ 26 ‏حوت 1398 ‏با اعضای اتحادیه واردکنندگان رخت و لباس در دفتر کاری ریاست هیئت مدیره ملاقات کرده و ‏پیرامون مشکلات شان بحث نمودند.‏

اعضای اتحادیه واردکنندگان رخت و لباس، مشکلات شانرا با هیئت رهبری اتاق ‏مطرح نموده، یادآور شدند که ‏آنها با تقبل مشکلات اموال شانرا در گمرک ولایات محصول میکنند ولی برای بار ‏دوم از سوی گمرک کابل ‏بررسی میگردند. آنها ازهیئت رهبری اتاق درقسمت حل مشکلات شان خواهان ‏همکاری در بنادر وگمرکات ‏کشور شدند که ازسوی هیئت رهبری اتاق وعده داده شد تا موضوع را به رهبری ‏وزارت مالیه و حکومت افغانستان ‏مطرح نموده و راه حل مناسب را در زمینه جستجو نمایند.‏

قابل ذکر است، در اثر سعی و تلاش هیئت رهبری اتاق و صحبت هایی که با مسئولان ذیربط حکومت صورت ‏گرفت، به مشکل واردکنندگان رخت و لباس رسیدگی شد و مشکل مذکور حل گردید.‏