اشتراک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری در نشست اداره تدارکات ملی با سکتور خصوصی

محترم شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در نشستی که با حضور محترم کبیرخان عیسی‌خیل رئیس عمومی اداره تدارکات ملی، رؤسا و نمایندگان اتاق های مختلف و اشتراک بیش از پنجاه تن از مسوولان شرکت های خصوصی که در قصر سلام خانه ارگ برگزار شد، اشتراک کرده و در رابطه به موضوعات شامل آجندای این نشست، نظریات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را مطرح نمود.
 
آقای عطایی در سخنرانی اش به مشکلات موجود در قرارداد های اداره تدارکات ملی با شرکت های خصوصی اشاره کرده و جهت حل آن به موارد ذیل تأکید نمود:
• میعاد زمانی محرومیت کاهش داده شود؛
• قراردادها از منبع واحد و مقید محدودتر شده و به رقابت گذاشته شوند؛
• با توجه به انکشافات اخیر به تولیدات داخلی بیشتر اولویت داده شود؛
• تأدیات شرکت ها باید توسط وزارت مالیه پرداخته شود، زیرا پول های هنگفت از قراردادی ها بالای حکومت باقی مانده است؛
• در مورد میکانیزم محروم سازی تجدید نظر صورت گیرد و محرومیت های بی قصور جبران گردد؛
• تلاش های به هدف شفاف سازی پروسه های تدارکاتی بوجود آید.
 
همچنان پس از بحث های مفصل از سوی نمایندگان اتاق های مختلف، شرکت های خصوصی و اداره تدارکات ملی، به تعداد بیش از ۵۰ شرکت که قبلاً از پروسه تدارکاتی محروم شده بودند؛ بالاثر تلاش‌های رهبری جدید اداره تدارکات، دوباره از لست سیاه حذف گردیده و تصدیق اخذ نمودند.
 
در جمع بندی این نشست، محترم کبیرخان عیسی‌خیل رئیس عمومی اداره تدارکات ملی، طی صحبت هایش جهت اشتراک در قرارداد ها و شفاف سازی پروسه های تدارکاتی با سکتور خصوصی، هر نوع همکاری خود را وعده نمود.