دیدار هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با غلام عباس ابراهیم زاده عضو ولسی و یکی از تاجران ملی کشور

محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با حضور داشت محترمان سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری هیات مدیره و خانجان الکوزی عضوهیات مدیره اتاق، با محترم غلام عباس ابراهیم‌زاده عضو ولسی جرگه و یکی از تاجران مطرح کشور در دفتر مرکزی اتاق دیدار کرده و پیرامون مشکلات سکتور خصوصی و همکاری ولسی جرگه در زمینه حل مشکلات آنان بحث و تبادل نظر نمودند.
 
در این نشست، هیات رهبری اتاق ضمن اظهار خوش آمدید به آقای ابراهیم‌زاده، پیرامون فعالیت های سکتور خصوصی در شرایط دشوار کنونی و چالشهای موجود فرا راه فعالیت های آنان صحبت نموده و بر همکاری ولسی جرگه را در حل چالش های موجود و رشد سکتور خصوصی تأکید نمودند.
 
آقای ابراهیم‌زاده، همکاری نزدیک میان پارلمان و سکتور خصوصی کشور به ویژه با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را مهم خوانده و هرنوع همکاری خود را در زمینه حل چالش های موجود سکتور خصوصی و رشد فعالیت های آنان وعده سپرد.