کنفرانس مطبوعاتی رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در پیوند به آتش سوزی تانکر های مواد نفتی در منطقه قلعه مراد بیک كابل

این کنفرانس مطبوعاتی از سوی اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان به اشتراک محترمان توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق، محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره، خانجان الکوزی عضوهیات مدیره، شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل، یونس قاضی زاده رئیس هیات مدیره اتاق ولایت هرات رؤسای اتحادیه تاجران وارد کننده مواد نفتی و تاجران سکتورهای مختلف در دفتر مرکزی اتاق برگزار گردید.
 
نخست محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان، درمورد آتش‌سوزی های اخیر در ولایات هرات، نمیروز، فراه، حیرتان و دیگر نقاط، به ویژه آتش‌سوزی روز گذشته در قلعه مراد‌بیک کابل صحبت نموده گفت: حوادث اخیر سکتور خصوصی را بیشتراز صد میلیون دالر خساره مند ساخته است که به علت تراکم و توقف وسایط در نقاط عبوری و گمرکات بوده اما تاکنون ازسوی حکومت هیچ نوع اقدامات به جواب سکتور خصوصی صورت نگرفته است و از جانبی دیگر در گمرکات، دروازه ها و بنادر به عنوان نماینده های مختلف ادارات ازسکتور خصوصی پول میگیرند و هیچ کس آواز سکتور خصوصی را نمی شنود.
 
آقای احمدیار اضافه کرد که درگمرکات شماری از ارگانها که مسایل به آنها مربوط نیست برای تاجران مزاحمت ایجاد نموده و پول تقاضا می نمایند، حتی صادرات سیب را جرایم سنگین متوقف میسازد. به گفته وی، اسناد محصولات گمرکی از یک ولایت در ولایت دیگر مدار اعتبار نبوده و باعث آزار تاجران میشوند. وی برای مسئولان حکومت هشدار داد در صورتی که به خواست های آنان رسیدگی نشود به اعتراضات مدنی شان ادامه داده، عرضه و خدمات مواد نفتی را در سراسر کشور متوقف میسازند.
 
رئیس عمومی اتاق خواهان هرچه عاجل دیدار تاجران متضرر با شخص رئیس جمهور گردیده و طالب معلومات درمورد حوادث آتش‌سوزی هرات و سایر نقاط و هم چنان اجراآتی گردید که تا کنون از سوی ادارات حکومتی انجام شده اند.
 
بعداً محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق با تائید صحبت های رئیس عمومی، شدیداً بالای عمل کرد مامورین گمرکات و سایر اداراتی که در بنادر و دروازه های شهرها سبب نا رضایتی تاجران میگردند اعتراض نموده و از مسئولان حکومت خواست تا در زمینه اقدامات سریع و عاجل نمایند.
 
در این کنفرانس، محترم خان جان الکوزی با تشریح وضیعت موجود اقتصادی و چالش های که سکتور خصوصی به آن مواجه اند، بار دیگر مشکلات تاجران را درهمه بخش ها مشخص نموده و خواهان اقدامات عاجل مسئولان دولت در زمینه گردید. وی از تداوم اعتراضات سکتور خصوصی تا حل شدن مشکلات شان نیز یاد آوری کرده و هشدار داد که هرگاه وضیعت در بنادر، راه ها، گمرکات به همین گونه ادامه یابد سرمایه گذاران مجبور به ترک کشور می شوند.
 
دراین کنفرانس محترم یونس قاضی زاده رئیس اتاق هرات، تاجران وارده کننده مواد نفتی، تانک داران و نمایندگان سایر بخشهای سکتور خصوصی نظریات اعتراض آمیز شان را بیان داشته و خواهان بررسی از مسئولان در ساحاتی شدند که آتش‌سوزی صورت گرفته است. ایشان تأکید داشتند که حکومت دلایل آتش‌سوزی را دریافت نموده وکسانی را که در زمینه مسئول می باشند مجازات نماید. آنان گفتند: در صورتی که به خواست های شان رسیدگی نشود، به توقف و مسدود نمودن تانک ها و واردات مواد نفتی دست میزنند که در آن صورت مسئولیت بدوش کسانی خواهد بود که زمینۀ چنین حوادث را مساعد ساخته اند.
 
در اخیر این کنفرانس، رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری به نمایندگی از سکتور خصوصی کشور و تاجران موجود فیصله نمودند در صورتیکه به خواست های شان رسیدگی نشود و در وضیعت موجود تغییرات رونما نگردد، تصامیم بعدی شان را اعلام می نمایند.
 
در اتش سوزی شب گذشته که در شمال کابل اتفاق افتاد، حدود دوصد واسطه باربری و تانکرهای مواد نفتی حریق گردیده اند که گزارشات ابتدائی از خسارات وارده به سکتور خصوصی، در حدود بیست میلیون دالر می باشد.