پایان اعتصاب اتحادیه خدمات دوایی افغانستان در پی همکاری اتاق مبنی بر دستیابی به خواست های شان

اتحادیه خدمات دوایی افغانستان و شرکت های وارد کننده ادویه که از ده روز بدینسو به خاطر لغو طرح انحصاری کردن خدمات دوایی در کشور، دست به اعتصاب کاری زده بودند، در اثر تلاش و نشست های مشترک میان اتحادیه خدمات دوایی و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با وزارت صحت عامه و کمیسیون صحت ولسی جرگه و همچنان پذیرفته شدن خواست های شان، امروز به اعتصاب خود پایان دادند.
 
محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، از پایان یافتن این اعتصاب که در نتیجه وساطت اتاق و همکاری کمیسیون ولسی جرگه صورت گرفت ابراز خرسندی گرده گفت: اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان منحیث نماینده واقعی سکتور خصوصی کشور همواره تلاش نموده است تا از یکطرف در قسمت دادخواهی سکتور خصوصی مبنی بر دستیابی به خواست های قانونی شان از آنان حمایت نماید و از جانب دیگر در زمینه تأمین نیازمندی های مردم و مستهلکین کشور خدمت نماید.
 
آقای مهمند، ضمن سپاسگزاری از همکاری کمیسیون صحت ولسی جرگه در قسمت حل مشکل اتحادیه خدمات دوایی افغانستان با وزارت صحت عامه، مشکل مذکور را جدی و بزرگ عنوان کرد که به گفته وی سکتور دوایی را با چالش بزرگی مواجه ساخته بود و سبب اخلال در کاروبار این سکتور مهم گردید. وی افزود: خوشبختانه وزارت صحت عامه پذیرفت که با ایجاد یک کمیته متشکل از اتحادیه خدمات دوایی و اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان طی نشست های خود که هر 45 روز بعد تدویر خواهد یافت به مشکلات این سکتور رسیدگی نماید.
 
معاون اول هیات مدیره اتاق، از اتحادیه خدمات دوایی و وارد کنندگان ادویه در کشور خواست تا در قسمت عرضه و تامین نیازمندی مردم در بخش ادویه خصوصاً در ماه مبارک رمضان از هیچ گونه تلاش دریغ نورزند. وی ضمناً از دولت نیز خواست تا قبل عملی سازی طرح های خویش مشورت سکتور خصوصی را نیز مد نظر گیرد.