اعلامیۀ اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در پیوند به آتش سوزی در گمرگ اسلام قلعه!

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از وقوع آتش سوزی در گمرگ اسلام قلعه که دیروز به وقوع پیوست و حداقل ده ها میلیون دالر خسارات مالی به تاجران و سرمایه گذاران دلسوز این سرزمین بجا گذاشته است، ابراز تاسف نموده و مدیریت ناسالم امور گمرکات، عدم موجودیت تجهیزات و خدمات معیاری در گمرکات را سخت نگوهش می نماید.
 
این در حالیست که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان قبلاً از موجودیت فساد گسترده در گمرکات، بی اعتنای و عدم توجه به اموال تاجران، عدم موجودیت زیر ساختارها و عدم ارایه خدمات در خصوص ترخیص اموال، طویل بودن پروسه های تست و تثبیت کیفیت مواد که باعث توقف های طولانی میشوند به مراجع مختلف دولتی گزارش داده بود.
 
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، همچنان از احتمال آتش سوزی ها مبنی بر توقف های طولانی محموله ها در گمرکات به ویژه محموله های مواد نفتی و گاز ابراز نگرانی نموده بود، که با کمال تاسف هیچ توجهی در این قبال آن مبذول نگردید.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، همصدا با متضررین حادثه آتش سوزی در گمرگ اسلام قلعه، مدیریت ناسالم در گمرکات، فساد گسترده، عدم موجودیت خدمات معیاری و توقف های بی مورد و طولانی را عامل اساسی آتش سوزی دیروز میداند. وقوع این گونه حوادث نه تنها خسارات مالی هنگفت را برای تاجران و سرمایه گذاری به میان می آورد، بلکه همچنان باعث تضعیف فعالیت های سکتور خصوصی و فرار سرمایه گذاری ها میشود.
 
برعلاوه این چنین حوادث تمامی تلاش های اتاق تجارت و سرمایه گذاری و سایر نهاد ها را در خصوص جلب سرمایه گذاری ها خنثی و بی نتیجه میسازد.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان همصدا با متضررین حادثه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه خواهان رسیدگی جدی به این حادثه، جبران خسارات به تاجران و سرمایه گذاران و اتخاذ تدابیر لازم غرض جلوگیری از حیف و میل شدن اموال تاجران میباشد.