راهنمای کوید-۱۹ برای تجارت های که مالکیت آنها را خانم ها دارند

راهنمای کوید-۱۹ برای تجارت های که مالکیت آنها را خانم ها دارند

در افغانستان، اکثریت تجارت های که مالکیت آنها را خانم ها دارند، تشبثات خورد، کوچک و متوسط هستند. موارد ذیل معلومات و رهنمود های پیشنهادی در مورد اقدامات پیشگیرانه احتمالی به منظور کمک برای جلوگیری و کاهش انتقال بیماری کوید-۱۹ میان کارگران و حفظ محیط کار سالم میباشد.

تجارت ها و کارفرمایان باید:

 • معلومات دقیق و به روز را به ویژه از وزارت صحت عامه بدست آورید https://moph.gov.af/,، تا در صورت نیاز به پاسخگویی آگاهی کامل داشته باشید.
 • طرح مشخص به محیط کار را تهیه، تطبیق و در صورت ضرورت به روز سازید. مهم است تا همه زمینه ها و امورات وظایف کارمندان که امکان بالقوه در معرض قرار گرفتن به بیماری کوید-۱۹ را دارند شناسایی شوند، و سپس برای نکات شناسایی شده راهکار به حد اقل رسانیدن خطر در معرض قرار گرفتن ترتیب گردد. طرح باید جامع و شامل راهکار برای افراد که علائم ندارند ولی ناقل هستند، نیز باشد.
 • طرح و تغییرات در طرزالعمل های استاندارد عملیاتی را با همه کارمندان در میان بگذارید و از آنها درخواست نظر کنید.

اگر کار از خانه و یا دفتر انجام میگردد، مهم است تا اقدامات احتیاطی برای کمک به کاهش شیوع کوید-۱۹ در نظر گرفته شود.

رهنمود های پیشنهادی برای کار فرمایان

 • آنانی که بیمار هستند و یا احساس خوب نمیکنند را تشویق کنید تا به خانه بمانند و به محل کار حضور نیابند (به ویژه کسانی که مشکلات تنفسی دارند).
 • تسهیلات دستشویی / ضد عفونی با آب روان و صابون را در محیط کار فراهم سازید تا افراد در هنگام ورود از آن استفاده نمایند. صابون مایع بهتر از صابون سخت است زیرا استفاده مکرر از یک صابون توسط افراد متعدد ممکن است سبب گسترش ویروس گردد.
 • کارمندان را تشویق کنید تا هنگام ورود و همچنین در جریان روز دستان خود را با صابون و آب گرم برای حد اقل ۲۰ ثانیه بشویند. برای هر کارمند دستمال کاغذی و یا دستمال تکه ایی که تنها یک نفر از آن استفاده کند را فراهم کنید. در صورت استفاده از دستمال تکه ایی، آنها را برای پیشگیری از انتشار مکروب ها روزانه بشوید تا سبب بیماری نگردد.
 • ضد عفونی کننده های دست که حاوی حد اقل ۶۰٪ الکول هستند را فراهم سازید، تا در صورت نبود دسترسی به آب و صابون از آن استفاده گردد.
 • سطوح که مکرراً توسط افراد لمس میگردند را هر روز پاک و ضد عفونی کنید، این شامل، سطوح میز ها، چوکی ها، کمپیوتر ها، کیبورد و ماوس کمپیوتر، تلیفون، دستگیر دروازه ها، الماری فایل ها، تشناب ها، آشپزخانه ها و غیره میباشد.
 • مطمئن سازید تا جا های مشترک مانند تشناب ها، آشپزخانه و دهلیز ها باز هستند و درست تهویه میشوند.
 • همه کسانی که در محیط کار میایند را مکلف سازید تا با ما ماسک دهن و بینی شان را بپوشانند. برای کسانی که ماسک ندارند، ماسک پاک فراهم سازید. مطمئن سازید تا همه مواظب ماسک خود هستند تا از آلودگی متقاطع جلوگیری به عمل آید.
 • گرد همایی های بزرگ را محدود سازید.
 • فاصله اجتماعی یک متری را مراعات نماید. مطمئن سازید تا همه کارمندان در حالت نشسته و یا ایستاده حد اقل یک الی دو متر از همدیگر فاصله دارند. در صورت نیاز، ایستگاه های کاری را تنظیم کنید. اگر محیط کار کوچک است، ترتیب تقسیم اوقات چرخشی را برای کارمندان در نظر بگیرید و محیط کار را هر صبح و یا شام بطور منظم پاک نماید تا از انتشار مکروب ها جلوگیری گردد.
 • تا پایان این طغیان، انجام امورات که باعث تجمع و قرار گرفتن کارمندان نزدیک به یکدیگر میگردد را به تاخیر بیندازید. اگر غیر ممکن است، کوشش نماید تا فعالیت هایتان را در فضای باز و در مدت کوتاه برگذار کنید.
 • اتاق ها و دفاتر باید به شکل درست تهویه شوند، در صورت امکان، فاصله میان کارمندان حد اقل یک متر باشد.
 • مکان انتظار برای مشتریان خود را در هوای باز تدارک ببینید و سعی کنید تا فاصله یک متری مراعات گردد. از پذیرفتن تعداد زیادی از مشتریان در یک زمان و مکان خودداری کنید و سعی کنید تا مشتریان را به شاخه های مختلف تقسیم نموده از هم دور نگه دارید.
 • از کارمندان خود بخواهید که در صورت بیمار بودن اعضای خانواده هایشان با کوید-۱۹ و یا انفلونزا را گذارش دهند. این معلومات نگه دارید.
 • لیست تمام کارمندان خود را که شامل نام، آدرس، شماره های تلیفون و یا ایمیل آنها باشد را ترتیب نماید تا در صورت ضرورت بتوانید با آنها به تماس شده و اینکه اگر کسی در ۱۴ روز گذشته مصاب به ویروس شده باشد را آگاهی دهید.
 • در جریان فصل انفلونزا، کارمندان خود را تشویق به گرفتن واکسین انفلونزا کنید.
 • از سفر های رسمی مخصوصا در ولایات که در آنجا واقعات کوید-۱۹ وجود دارد خودداری کنید.
 • برای کارمندان که با بیمار مصاب به ویروس کوید-۱۹ به تماس بودند و نشانه ها و علایم ندارند:
 1. تجارت ها باید کارمندان که با بیمار مصاب به ویروس کوید-۱۹ به تماس بودند را به مدت ۱۴ اجازه دهند تا به قرنطین خانگی باشند و به دفتر حضور نیابند.
 2. فرد باید تا حد امکان در یک اتاق جداگانه باشد، و اگر این امکان وجود نداشته باشد، فاصله ۲ الی ۳ متری را در تمام حالات با تمام افراد در محیط کار مراعات نماید.
 3. دستان تانرا هر نیم ساعت برای مدت حد اقل ۲۰ ثانیه با صابون و آب گرم بشوید.
 4. از رفتن به جا های عامه مانند مسجد، بازار، شفاخانه و غیر خود داری کنید. در صورت داشتن علایم کوید-۱۹ به شماره ۱۶۶ زنگ بزنید و به دستورالعمل ها را تعقیب کنید.
 • تا حد امکان از لمس کردن اشیای که دیگران با آنها تماس دارند خودداری کنید و وسایل شخصی مانند روتختی، صابون، بشقاب و دستمال را با دیگران شریک نسازید.
 • هنگام عطسه و یا سرفه، دهن و بینی تان را با دستمال تکه ایی و یا کاغذی و یا میان آرنج تان بپوشانید.
 • اگرچه همه فعالیت های وظیفوی در خارج از محل کار انجام نمیشود، در مورد اینکه آیا قسمت از کار میتواند از خانه انجام گردد یا خیر را با در نظرداشت اجازه کارمند برای کار از خانه تعین نماید. البته با توجه به اینکه آیا کارمند تجهیزات، ابزار و یا تکنالوژی مورد ضرورت را برای انجام کار بطور موثر و مصون دارد یا خیر. برای کارمندان که از خانه کار میکنند ابلاغ کنید که آنان خود مسوول سلامتی خود و دیگران با استفاده از وسیله های مناسب و یا تجهیزات محافظتی اند.
 • توصیه ها و رهنمود های که توسط وزارت صحت عامه و مقامات وزارت صحت عامه ارائه شده است را دنبال کنید. برای معلومات به روز، به وبسایت وزارت صحت عامه مراجعه نماید (gov.af). رهنمود (مانند دست های تان را بشوید، دهان و چشمان تان را لمس نکنید و غیره)  ارائه شده توسط وزارت صحت عامه را در نقاط قابل دید برای کارمندان نصب نماید تا بخوانند.

رهنمود های عمومی برای همه (کارفرمایان، کارمندان و بازدید کننده گان محل کار)

 • افراد که دارای سرفه، تب و مشکلات تنفسی هستند باید در خانه بمانند و از رفتن به محل کار و جا های مزدهم جلوگیری کنند.
 • کارمندان که خودشان خوب هستند اما یکی از اعضای خانواده شان بیماری کوید-۱۹ دارد، باید به سوپروایزر خود به اسرع وقت اطلاع دهند.
 • محض رسیدن به محیط کار، دستان خود را با صابون و آب گرم برای مدت حد اقل ۲۰ ثانیه بشوید. بعدا دستان تان را با دستمال که توسط کسی دیگر استفاده نشده باشد پاک کنید.
 • توصیه میگردد که همه دستان خود را با صابون و آب گرم برای مدت حد اقل ۲۰ ثانیه روزانه ۳۰ بار بشویند. اگر آب و صابون در دسترس ندارید، دستان خود را با ضد عفونی کننده که حاوی حد اقل ۶۰٪ الکول باشد پاک نگهدارید.
 • همه ضد عفونی کننده دستان را با خود داشته باشند تا در صورت نیاز و عدم دسترسی به تسهیلات دستشوی از آن استفاده کنند.
 • پوشیدن ماسک مهم است، ماسک را طوری بپوشید که دهن و بینی تان هردو پوشانیده شود. اگر ماسک تان را فراموش کردید، از مسول محیط کار بخواهید اگر ماسک پاک داشته باشند به شما بدهند تا بپوشید. ماسک استفاده شده را دوباره به مسول محیط کار ندهید.
 • از دست دادن، رو بوسی، در آغوش گرفتن، و بوسیدن دستان خودداری کنید، زیرا شما نمیدانید افراد را که شما با آنها دست میدهید و یا رو بوسی میکنید ممکن آلوده به ویروس باشند. و یا همچنان ممکن است آلوده به ویروس باشند اما علایم نداشته باشند.
 • هنگام سرفه و یا عطسه، بینی و دهان تان را با دستمال کاغذی و یا در در میان آرنج تان بپوشانید، زیرا ویروس میتواند در هوا آزاد شده و به دیگران منتقل شود.
 • از لمس کردن صورت، دهان، بینی و یا چشم هایتان خودداری کنید، زیرا ممکن است دستان شما آلوده به ویروس باشد و عفونت را پخش کنید.
 • فاصله یک متری را مراعات نماید(در حالت ایده آل ۲ متر). از افراد که از بیماری تنفسی رنج میبرند فاصله بیشتری را حفظ کنید.
 • تا زمانی که انتشار کوید-۱۹ متوقف نشده است، از عیادت بیماران خودداری کنید.
 • اگر وظیفه شما ایجاب میکند که افراد و یا سطوح را که دیگران لمس کردند لمس کنید، لطفا ماسک و دستکش بپوشید و در ختم شیفت کاری تان ماسک و دستکش تان را عوض کنید. صورت تان را با دستکش هایتان لمس نکنید زیرا ممکن است در جریان لمس سطوح ملوث با مکروبها شده باشد. ماسک ها و دستکش های استفاده شده تان را در سطل آشغال بیاندازید تا کاملا سوختانده و یا دور انداخته شوند، و بلافاصله دستان تان را با آب گرم و صابون برای مدت حد اقل ۲۰ ثانیه بشوید.
 • قابل درک است که همه فعالیت های وظیفوی در خارج از محل کار انجام نمیشود. هنگام تعین اینکه آیا کار از خانه میتواند یک گزینه باشد؛ کار های که میشود از خانه انجام داد را شناسایی کنید، با توجه به اینکه آیا شما تجهیزات، ابزار و یا تکنالوژی مورد ضرورت را برای انجام کار بطور موثر و مصون دارید یا خیر. هنگام کار از خانه، مهم است که مراقب خود و دیگران با استفاده از وسیله های مناسب و یا تجهیزات محافظتی باشید.

رهنمود های پیشنهادی برای کارگران که از خانه کار میکنند

اگر کار از خانه و یا دفتر انجام میگردد، مهم است تا اقدامات احتیاطی برای کمک به کاهش شیوع کوید-۱۹ در نظر گرفته شود.

 1. اگر محل کار در خانه است و فضا وجود دارد، مهم است تا یک محل کار اختصاصی برای کارگر وجود داشته باشد.
 2. مراقب صحت و سلامت خود و دیگران با استفاده از وسیله های مناسب و یا تجهیزات محافظتی مانند ماسک باشید.
 3. اگر بیشتر از یک نفر در محیط خانه کار مینماید و یکی آنها در جای دیگری زنده گی میکند، سعی کنید فاصله اجتماعی ۲ متری را در هنگام ایستاده و نشستن مراعات نماید، و ماسک بپوشید.
 4. محل کار را هر روز پاک و ضد عفونی کنید. اجازه دهید تا سطوح برای مدت ۱ الی ۴ دقیقه قبل از خشک شدن مرطوب بمانند تا به درستی ضد عفونی گردند. از ایجاد رطوبت بالای وسایل برقی تان خودداری کنید، و محصول تانرا در هیچ مایع ضد عفونی کننده غوطه ور نکنید، الی اینکه سازنده آن ذکر کرده باشد.
 5. سطوح سخت و غیر قابل نفوذ را پاک کنید، که شامل:
 6. مانیتور کامپیوتر، کیبورد و ماوس کامپیوتر
 7. تلیفون
 8. میز و چوکی
 9. چراغ و یا سویچ گروپ
 10. دستان خود را با صابون و آب گرم هر بار برای مدت حد اقل ۲۰ ثانیه در طول روز بشویند. اگر آب و صابون در دسترس ندارید، دستان خود را با ضد عفونی کننده که حاوی حد اقل ۶۰٪ الکول باشد پاک نگهدارید.
 11. ضد عفونی کننده دستان را با خود داشته باشید تا در صورت نیاز و عدم دسترسی به تسهیلات دستشوی از آن استفاده کنید.
 12. هنگام بیرون رفتن، مهم است تا ماسک بپوشید و مطمین سازید که دهن و بینی تان را میپوشاند.
 13. اگر سرفه، تب و مشکلات تنفسی دارید، در خانه بمانند و از رفتن به محل کار و جا های مزدهم خودداری کنید.
 14. از دست دادن، رو بوسی، در آغوش گرفتن، و بوسیدن دستان خودداری کنید، زیرا شما نمیدانید افراد را که شما با آنها دست میدهید و یا رو بوسی میکنید ممکن آلوده به ویروس باشند. و یا همچنان ممکن است آلوده به ویروس باشند اما علایم نداشته باشند.
 15. هنگام سرفه و یا عطسه، بینی و دهان تان را با دستمال کاغذی و یا در در میان آرنج تان بپوشانید، زیرا ویروس میتواند در هوا آزاد شده و به دیگران منتقل شود.
 16. از لمس کردن صورت، دهان، بینی و یا چشم هایتان خودداری کنید، زیرا ممکن است دستان شما آلوده به ویروس باشد و عفونت را پخش کنید.
 17. فاصله یک متری را با افراد که خارج از خانواده تان هستند مراعات نماید (در حالت ایده آل ۲ متر). از افراد که از بیماری تنفسی رنج میبرند فاصله بیشتری را حفظ کنید.
 18. تا زمانی که انتشار کوید-۱۹ متوقف نشده است، از عیادت بیماران خودداری کنید.
 19. اگر وظیفه شما ایجاب میکند که شما افراد و یا سطوح را که دیگران لمس کرده است لمس کنید، پس اطمینان حاصل کنید که شما آنها را قبل از استفاده پاک میکنید.
 20. اگر شما محصولات را به بیرون میفرستید و یا محصولات از بیرون برای شما میاید، قبل از دست زدن محصول مطمین شوید که محصول پاک است.

اگر یک کارمند مشکوک به مصاب بودن و یا در معرض قرار گرفتن کوید-۱۹ است

 1. طبق وزارت صحت عامه، افراد ذیل مشکوک به داشتن کوید-۱۹ میباشد:
 2. طی ۱۴ روز گذشته به افغانستان برگشته اند و یا هم علایم کوید-۱۹ را دارند.
 3. با بیماری که در طی ۱۴ روز گذشته آزمایش مثبت کوید-۱۹ داشته و اکنون سرفه، عطسه و مشکل تنفسی دارد، تماس داشته.
 4. از شفاخانه که در آن بیماران کوید-۱۹ تداوی میشوند بازدید کرده و اکنون سرفه، عطسه و مشکل تنفسی دارد.
 5. با یکی از اقوام، اعضای فامیل و یا دوست که یکی از علایم فوق الذکر را در طی ۱۴ روز گذشته داشته، تماس نزدیک داشته است.
 6. در صورت هر یک از سناریو های فوق الذکر، لطفا به شماره رایگان ۱۶۶ و یا به شماره مسول ولایتی کوید-۱۹ ریاست صحت عامه به تماس شده و دستوراالعمل هایشان را تعقیب کنید، و یا در شفاخانه منطقه خود که مجوز انجام آزمایش کوید-۱۹ و تجویز دوا برای کوید-۱۹ را دارد بروید.

کوید-۱۹ چگونه منتقل میشود

طبق وزارت صحت عامه، مراکز کنترول و پیشگیری بیماری، کوید-۱۹ عمدتا از طریق یک شخص به دیگر انتقال میکند، و حتی ممکن است از طریق افراد که علایم ندارند به دیگران از مسیر های ذیل انتقال کند:

 • مسیر مستقیم: هنگامیکه افراد در تماس نزدیک با یکدیگر هستند (در عرض یک متر)، ویروس میتواند از اثر سرفه، عطسه و یا هم صحبت کردن فرد آلوده به هوا آزاد شود. سپس میتواند در دهان و یا بینی افراد نزدیک قرار گیرد و یا هم در ریه ها استشمام شود.
 • مسیر غیر مستقیم: ممکن است افراد که بعد از لمس سطوح و اشیای ملوث به ویروس، دهان، بینی و چشم های خود را لمس میکنند آلوده شوند.

چگونه بین انفلونزا عادی و کوید-۱۹ فرق کنیم

طبق وزارت صحت عامه، علایم و نشانه های ذیل برای تفکیک میان کوید-۱۹ و انفلونزا عادی میباشد.

نشانه ها و علایم کوید-۱۹

نشانه ها و علایم انفلونزا معمول

سردرد شدید

سردرد عادی

تب بلند

تب عادی

عدم بندش و آبریزی بینی

بندش و آبریزی بینی

عطسه معمولی

عطسه دوامدار

گلو دردی ندارد

گلو درد

لرزش شدید

لرزش عادی

درد شدید عضلات

درد عادی عضلات

سرفه خشک

سرفه با خلط

 

راهنمای کارفرمایان سازمان جهانی کار راجع به کار از خانه در پاسخ به شیوع بیماری کوید-۱۹

https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_745024/lang--en/index.htm