طرح تداوم تجارت شش مرحله ای در هنگام کوید-۱۹ برای شرکت های کوچک و متوسط

سازمان جهانی کار (ILO) ابزاری را ایجاد کرد که شرکت های کوچک و متوسط را در ساختن طرح تداوم تجارت، در جریان بحران کوید-۱۹،  کمک میکند. این ابزار بیشتر شرکتهای کوچکتر با منابع محدود را هدف قرار میدهد.

این ابزار تجارت ها را قادر خواهند ساخت:

  1. ارزیابی سطح خطر/ریسک و آسیب پذیری تجارت تان
  2. یک سیستم موثر خطر/ریسک و احتمالات برای تجارت بسازید

هدف از این ابزار ایجاد نمایه/پروفایل ریسک/خطر به هر شرکت تجارتی و میزان آسیب پذیری آنان از کوید-۱۹ از نظر تاثیر بالای هر یک از موارد ذیل میباشد:

  1. افراد: زنده گی کارمندان و اعضای خانواده
  2. پروسه ها: عملیات شرکت
  3. مفاد: تولید درآمد
  4. شراکت ها: فراهم کردن محیط برای انجام عملیات تجارتی

این ابزار در دو قسمت ساخته شده است.

  1. ارزیابی ریسک/خطر: قسمت اول ارزیابی ریسک/خطر است که میتوانید به سرعت انجام دهید. این عملیه سطح ریسک/آسیب پذیری شرکت های شما را تعیین میکند.
  2. پروسه شش مرحله ای: قسمت دوم ابزار پروسه شش مرحله ای است – با استفاده از یک مثال واضح یک شرکت کوچک و متوسط خیال – تا تجارت را کمک کند که طرح تداوم تجارت خود را بسازد.

برای دسترسی به ابزار سازمان جهانی کار (ILO)، لطفا به سند که عنوانش طرح تداوم تجارت در هنگام کوید-۱۹ است مراجعه کنید که از طریق لینک ذیل قابل دانلود است.

https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_740375/lang--en/index.htm

نوت: این طرح تداوم تجارت در هنگام کوید-۱۹ توسط دفتر سازمان کار جهانی برای فعالیت های کارفرمایان (ILO-ACT/EMP) تدوین یافته است.