سفر رسمی

سازمان جهانی کار (ILO) توصیه میکند که در هنگام شیوع بیماری همه گیر کوید-۱۹ سفر ها کاهش و یا در صورت امکان اجتناب گردد. کارفرمایان باید آخرین مشاوره و محدودیت های سفر را بررسی کنند و مطمین شوند که پالیسی های سفر کمپنی شان در برگیرنده موارد چون کارمندان کجا میتوانند سفر کنند، دلایل سفر و منظوری آن، است. کارفرمایان باید بطور مداوم مزایا و خطرات که کارمندان بخاطر سفر های رسمی متقبل میشوند ارزیابی کنند، به ویژه سفر های بین المللی، حتی سفر بخاطر جلسات خیلی مهم. کارگران باید در جریان گذاشته شوند که پالیسی سفر همواره قابل مرور است و ممکن است بطور مرتب تغیر کند.

اگر سفر اجتناب ناپذیر است، کارفرمایان باید نکات ذیل را در نظر گیرند:

  • اطمینان حاصل کنید که هم کارفرمایان و هم کارمندان آخرین معلومات را در مورد مناطق که بیماری همه گیر کوید-۱۹ در حال گسترش است، دارند.
  • از فرستادن کارمندان که در معرض خطر جدی کوید-۱۹ قرار دارند به مناطق که کوید-۱۹ در حال گسترش است خودداری کنید. (مانند، کارمندان مسن، آنانیکه دارای بیماری های زمینه ای مانند تکلیف قند خون، قلب و شش هستند)
  • اطمینان حاصل نماید که کارمندانی که به مکان های که کوید-۱۹ گذارش میشود سفر میکنند، در مورد خطرات موجود و احتیاط که باید انجام شوند مطلع اند، و وسایل محافظتی لازم را مانند ماسک صورت یا ضد عفونی کننده دست که حاوی الکول است برای شستن دست ها، دارد.
  • کارمندان را تشویق نماید تا دستان خود را مکرراً بشویند و فاصله یک متری را با دیگران مراعات نمایند.
  • اطمینان حاصل نماید که کارمندان میدانند، که در صورت بیماری در هنگام سفر چی کار کنند و با کی به تماس شوند.

اطمینان حاصل نماید که کارمندان دستورالعمل های مقامات محلی جای که سفر میکنند را رعایت میکنند، همچنان رعایت هرگونه محدودیت های محلی سفر و یا اجتماعات بزرگ را در نظر میگیرند.