نوع معلومات که برای کارمندان ارائه گردد

سازمان جهانی کار (ILO) برای کارفرمایان توصیه میکند که با استفاده از راهنمایی های کوید-۱۹ که از جانب مقامات صحی محلی، ملی و سازمان جهانی صحت (WHO) ارائه شده است، معلومات ضروری صحی را به همه افراد که در محل کار حضور دارند شریک سازند. معلومات که بطور مداوم و به روز ارائه میگردد، باید شامل موارد ذیل باشد:

  • آگاهی راجع به افرادی که سازمان صحی جهان (WHO) آنان را در رده کسانی آسیب پذیر تشخیص کرده و ممکن است در صورت ابتلا، به بیماری جدی دچار گردند، که آنها شامل افراد مسن، افراد که دارای بیماری های زمینه ای و دارای سیستم ایمنی ناسالم میباشند، است.
  • وضعیت فعلی ویروس در افغانستان
  • معلومات و لینک های مربوط به خدمات در صورت نیاز به کمک.
  • مشاوره و راهنمایی های صحی جدید و به روز که توسط مقامات رسمی منتشر میشود.
  • مشاوره در مورد حفظ الصحه محل کار و رعایت فاصله اجتماعی یا فاصله فزیکی.
  • یادآوری به کارمندان که ملزم اند متوجه خود بوده، صحت و سلامت دیگران را به مخاطره نیندازند. همچنان ملزم اند تا در صورت بروز علایم شبیه انفلونزا، سریعاً به کارفرمای خود اطلاع دهند.