ستایش از کاکرد های محترم "خان محمد سرفرازباز" رییس دارلانشای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از سوی اجماع جامعه مدنی افغانستان

هیات رهبری اجماع جامعه مدنی افغانستان در دیداری که با محترم" خان محمد سرفراز باز" رییس دارلانشای اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور داشتند از کارکرد های چند سال پسین وی در اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور ستایش کردند.

در دیدار که در اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برگزار شده بود، محترم "فرید فضلی" رییس اجماع جامعه مدنی افغانستان تعهد سپرده اند که برای 50 تن که توانایی ادامه تحصیل را در نهاد های تحصیلی کشور ندارند زمینه تحصیل را برای دو سال فراهم می کنند.

هم چنان در دیدار، آقای باز نیز از فعالیت های چشمگیر اجماع جامعه مدنی افغانستان برای رساندن صدای مردم به خوبی یاد کرده و تعهد سپردند که برای گسترش فعالیت هفته نامه ی قلم همکاری همه‌جانبه می کند و از هیچ نوع همکاری در برابر این نهاد دریغ نمی ورزد.