اشتراک و سخنرانی رییس عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در نهمین دور نشست گفت و گوهای امنیتی و صلح ‏پایدار - هرات

نهمین دور نشست گفت و گوهای امنیتی و صلح پایدار - هرات با اشتراک محترم "عبدالله عبدالله" رییس شورای مصالحه‌ی ملی کشور، محترم ‏نثاراحمد "فیضی غوریانی" نامزد وزیر وزارت تجارت، محترم "سید زمان هاشمی" رییس عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری ‏افغانستان، برخی از نماینده گان مجلس و شماری از رهبران احزاب سیاسی کشور که از سوی انستیوت مطالعات استرتیژیک ‏افغانستان درولایت هرات برگزار شده بود،سخنرانی نمودند.

در این نشست اشتراک کننده گان در مورد تامین صلح، چالش های امنیتی، دورنمای صلح و راهکارهای بهبود اقتصاد کشور ‏بحث و سخنرانی کرده و در مورد راه حل های آن صبحت و‌ تبادل نظر صورت گرفت.‏

آقای هاشمی رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور که به نماینده گی از بخش سکتورخصوصی دراین نشست سخنرانی نمود،  ظرفیت های رشد اقتصادی کشور را برشمرده و ‏فرصت ها و چالش های موجود در برابر رشد اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار دادند.‏

وی در بخش از سخنرانی خویش تاکید کرد که افغانستان از ثروت منابع منرالی سرشار خدا دادی برخوردار بوده و  باید این منابع برای خودکفایی اقتصادی کشور و رهایی از وابستگی اقتصادی به صورت سودمند به هدف منافع ملی اکتشاف وانکشاف گردد.

دولت از سکتور خصوصی کشور به عنوان قدرت رشد فعالیت های اقتصادی کشورحمایت ، تشویق و مصونیت آنها را برمبنای حکم قانون اساسی کشور تضمین نماید.

آقای هاشمی هم چنان از نیروی انسانی جوان به عنوان یک ظرفیت خوب برای رشد اقتصاد کشور یاد کرده و افزودند که حکومت افغانستان باید ‏در این باره توجه نموده و برای آنان اشتغال زایی نماید تا افغانستان از وابسته گی اقتصادی رهایی یافته و به خود کفایی اقتصادی ‏برسد .

این نشست در حالی در هرات برگزار شده است که، نبود امنیت یکی از جدی ترین عامل برای کاهش سرمایه گذاری و رکود اقتصاد ‏کشور دانسته می شود.‏