امضای تفاهم نامه همکاری میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و شرکت بیمه ملی افغان

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و شرکت بیمه ملی افغان به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر جهت ‏عرضه خدمات بیمه برای تاجران و سرمایه گذاران کشور و همکاری های مشترک، روز چهارشنبه، مورخ 7 عقرب سال روان تفاهم نامه همکاری را ‏امضاء نمودند.

محترم سید زمان هاشمی رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، از تلاش مشترک اتاق و شرکت بیمه ملی افغان به خاطر مستفید شدن بازرگانان و صادرکنندگان از مزایای خدمات بیمه یادآور شده و امضای این تفاهم نامه را در فعالیت های اتاق به ویژه در بخش صادرات و ترویج مزایای خدمات بیمه در کشور مؤثر دانست. وی نقش بیمه را در انتقالات اموال تجارتی در سطح بین المللی به عنوان یک اصل قبول شده نیز مهم توصیف کرد.

محترم میوند فراهی رئیس شرکت بیمه ملی افغان، با اشاره به نقش و اهمیت خدمات بیمه گفت: ما کوشش کردیم که قناعت بازرگانان خود را فراهم کنیم تا آنان آماده استفاده از خدمات بیمه‌ گردند. وی افزود که شرکت بیمه ملی افغان در همکاری با ریاست هیات عامل و بخش انکشاف صادرات و سرمایه گذاری اتاق این پروسه را آغاز کرد و امیدوار هستیم با تطبیق یک طرزالعمل خوب به تطبیق آن بپردازیم.

این تفاهمنامه توسط محترمان سیدزمان هاشمی رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و میوند فراهی رئیس شرکت بیمه ملی افغان به امضاء رسید.