برنامه نشر قرار داد های نمونه و معیاری برای سکتور خصوصی افغانستان و نشر قواعد میانجیگری و حکمیت در اتاق تجارت و سرمایه ‏گذاری برگزار شد

مرکز حل منازعات تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به همکاری اداره حرکت، برنامه نشر قرار داد های نمونه و معیاری ‏برای سکتور خصوصی افغانستان و نشر قواعد میانجیگری و حکمیت مرکز حل منازعات تجارتی را با حضور داشت محترم شفیق الله ‏عطایی معاون پالیسی و تخنیکی اتاق تجارت و سرمایه گذاری، محترم نورعالم حکیمیار ‏رئیس اداره ‏حرکت، محترم مهدی خرد ‏سرپرست مرکز حل منازعات تجارتی، اساتید و حکم های این مرکز در تالار کنفرانس های اتاق برگزار شد.

محترم شفیق الله عطایی، در مورد فعالیت و کارکرد مرکز حل منازعات تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که از سال ‏‏2014 به اینسو توانسته در حل و فصل قضایای تجارتی نقش مهمی را ایفا کند، معلومات ارائه نمود. وی حل و فصل 23 قضیه تجارتی را ‏که توسط این مرکز انجام شده است یک دستاورد خوب توصیف کرده و از سهم برازنده و همکاری های تخنیکی اداره حرکت با ‏مرکز حل منازعات تجارتی و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و همچنان راه‌اندازی برنامه های مهم و کلیدی از سوی این اداره، ‏قدردانی نمود.

آقای عطایی، نشر قرار داد های نمونوی و معیاری برای سکتور خصوصی افغانستان و نشر قواعد میانجیگری و حکمیت توسط مرکز ‏حل منازعات تجارتی را که به صورت مدون ترتیب و تهیه شده یک گام مهم در راستای حل و فصل قضایای تجارتی و مدافعه از ‏سکتور خصوصی دانست.

محترم نورعالم حکیمیار، نقش و فعالیت مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان را ‏با در نظر داشت پروسیجر پیچیده و زمانگیر محاکم ‏تجارتی افغانستان مؤثر و مهم توصیف کرده و ابراز امیدواری کرد که وزارت محترم عدلیه افغانستان فیصله های قضایای تجارتی مرکز ‏حل منازعات تجارتی افغانستان را به رسمیت شناخته و به این ترتیب تسهیلاتی را در جهت حل مشکلات تجارتی سکتور خصوصی ‏کشور ایجاد نماید.

به همین ترتیب محترمان مهدی خرد سرپرست مرکز حل منازعات تجارتی و واحد افضلی از حکم های این مرکز در رابطه به تهیه و ‏چاپ برنامه نشر قرار داد های نمونوی و معیاری برای سکتور خصوصی افغانستان و نشر قواعد میانجیگری و حکمیت و همچنان اهمیت ‏حکمیت در حل و فصل قضایای تجارتی صحبت نمودند.

در اخیر، از شرکت "افغان جودیکس" به خاطر همکاری خوب وی در چاپ رساله های « برنامه نشر قرار داد های نمونوی و معیاری ‏برای سکتور خصوصی افغانستان»، «قواعد میانجیگری» و «قواعد حکمیت» به زبان های پشتو و دری، با اهدای تقدیر نامه، قدردانی به ‏عمل آمد. این رساله ها در ویب سایت مرکز حل منازعات تجارتی قابل دسترس می باشند.‏