ملاقات رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با اعضای رهبری جدید اتاق ننگرهار

محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با محترم گل مراد عرب رئیس ‏هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار و سایر اعضای رهبری جدید اتاق این ولایت ‏ملاقات نموده و در مورد تغییرات جدید در سطح رهبری اتاق این ولایت و سایر موضوعات کاری گفتگو ‏نمودند.

محترم گل مراد عرب، در مورد انتخابات شفاف مورخ  5 سنبله 1399 اعضای هیات مدیره اتاق تجارت و ‏سرمایه گذاری ولایت ننگرهار که در نتیجه آن رئیس و اعضای رهبری جدید از سوی اکثریت اعضای ‏اشتراک کننده انتخاب گردیدند و همچنان برنامه های کاری هیات رهبری جدید به رئیس عمومی اتاق ‏معلومات ارائه کرد.

محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق، ضمن اظهار خوش آمدید به هیات رهبری جدید اتاق ننگرهار، از ‏برگزاری انتخابات شفاف هیات مدیره آن ولایت و تعیین رهبری جدید ابراز خرسندی نموده، از همکاری ‏رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با تیم جدید و حمایت از برنامه های کاری شان در راستای ‏توسعه تجارت و سرمایه گذاری کشور، اطمینان داد.‏