کنفرانس سرمایه گذاری و گفتمان سکتور خصوصی و عامه به هدف جلب سرمایه گذاری ها درافغانستان، درشهر دوبی امارات متحده برگزار شد

کنفرانس سرمایه گذاری و گفتمان سکتور خصوصی و عامه به هدف جلب سرمایه گذاری ها درافغانستان به تاریخ 23 و 24 سنبله 1399 با اشتراک محترم سلطان محمد "صافی" معاون سرمایه گذاری هیات مدیره، محترم سید زمان "هاشمی" رئیس هیات عامل و محترم محمد امین "بابک" رئیس روابط عامه اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، رئیس اداره حرکت، تعدادی از وزرای سکتوری حکومت افغانستان، نمایندگان سازمان های حمایت کننده مالی افغانستان به وِیژه  بانک جهانی و انکشاف آسیایی و بیشتر از 200 سرمایه گذار داخلی و خارجی در شهر دوبی برگزار شد.

این کنفرانس، به ابتکار اداره حرکت، در همکاری با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تعداد دیگری از نهاد های سکتور خصوصی، دولتی و حمایت کننده های جهانی برگزار گردید.

محترم سلطان محمد "صافی" معاون سرمایه گذاری هیات مدیره اتاق، در سخنرانی و پینل های که داشت، فرصت ها و چالش های موجود در عرصه سرمایه گذاری افغانستان را به اشتراک کنندگان کنفرانس توضیح داده، پیشنهادات و طرح های سکتور خصوصی را مطرح نمود که مورد توجه اشتراک کنندگان قرار گرفت.

محترم سید زمان "هاشمی" رئیس هیات عامل اتاق که در این کنفرانس به نمایندگی از اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان سخنرانی کرد، درمورد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری درافغانستان، راه حل چالش ها و اقداماتی که از جانب اتاق تجارت و سرمایه گذاری صورت گرفته است به اشتراکننده گان معلوات داده، طرح های مشخص اتاق را در راستای جلب سرمایه گذاری پیشکش نمود.

رئیس هیات عامل اتاق، تدویر چنین کنفرانس ها را در انکشاف اقتصادی موثر دانسته، همکاری سکتور خصوصی، حکومت و جامعه جهانی را در توسعه‌ی اقتصادی مهم خواند. وی افزود: پروژه هایی که در این کنفرانس روی آن بحث میشوند نقش حیاتی در انکشاف پایه دار اقتصادی خواهند داشت که سهم سکتور خصوصی درآن سسبب میشود تا پروژه ها عملاً تحقق پیدا کنند. آقای "هاشمی"، به همه سرمایه گذارانی که بخواهند دراین پروژه ها سهم بگیرند، از حمایت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اطمینان داد.

محترم نورعالم "حکیمیار" ‏رئیس اداره حرکت، ضمن قدردانی از اشتراک وسیع نمایندگان سکتور خصوصی، سازمان های بین‌المللی و نهاد های مالی در این کنفرانس، از 20 پروژه ی نام برد که قرار است هرکدام به هزینه 200 تا 300 میلیون دالر عملی گردد. وی افزود این کنفرانس روی این منظور راه اندازی شده تا چالش های سرمایه گذاری در این پروژه ها را به بررسی گرفته و زمینه را برای بحث های رو‌در‌رو میان سکتور خصوصی و عامه مساعد سازد.

دراین کنفرانس، افزون بر گفتگو های رودرو، سکتور خصوصی و عامه در مورد بیشتر از بیست پروژه اقتصادی افغانستان بحث کردند که قراراست در این پروژه ها به ارزش حدود چهارمیلیارد دالر سرمایه گذاری جلب شود.
پروژه های مطرح شده در کنفرانس، شامل  سکتور های انرژی، زراعت، زیربنا های ترانسپورتی و صنایع میباشند.