مصاحبه شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق در را بطه به حوادث زیانبار مختلف از جمله ویروس کرونا بالای فعالیت های تجاری – اقتصادی سکتور خصوصی افغانستان در سال 1399