کلیپ تصویری از برگزاری نشست مشترک اتاق تجارت و سرمایه گذاری با اتاق مشترک افغانستان - امریکا!