دهمين نشست تجارتی آسیای میانه با اشتراک رییس هیات عامل اتاق برای اتصال و بهبود روند داد و ستد تجارتی