نشست رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری و شماری از تاجران با سفیر جدید افغانستان در ترکیه