اشتراک رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری در نشست مشترک وزارت اقتصاد و تاجران افغان و امریکایی