اشتراک رئيس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری، در شانزدهمین اجلاس تاجران جنوب آسیا در شهر کونمینگ چین