اشتراک توکل احمدیار رئيس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در کنفرانس تواصل تجاری و نمایشگاه