مراسمی افتتاحیه اتاق تجارت وسرمایه گذاری ولایت لوگر