افتتاح صندوق حمایت از سکتور خصوصی توسط هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری و مقامات عالیرتبه حکومتی

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول اتاق، عصمت الله وردک معاون سرمایه گذاری اتاق، شیرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، خانجان الکوزی و سید پرویز سادات هوفیانی اعضای هیات مدیره اتاق، در حالیکه مقام محترم معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء، سرپرست وزارت صنعت و تجارت و همچنان شماری از مقامات حکومتی، محترمان: احمد شاه حکیمی معاون اول و همایون خواجه زاده معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری کابل، اعضای رهبری سایر اتاق ها و اتحادیه ها، تاجران و سرمایه گذاران کشور نیز حصور داشتند، در مراسم افتتاحیه صندوق حمایت از سکتور خصوصی اشتراک کرده و افتتاح این صندوق را گام مهم در جهت رشد اقتصادی و حمایت از سکتور خصوصی کشور دانستند.

محترم محمد یونس مهمند، طی سخنرانی خود ضمن قدردانی از مقام رهبری مشرتابه خاصتاً مقام معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء در قسمت افتتاح و ایجاد صندوق حمایت از سکتور خصوصی کشور، نقش سکتورخصوصی را در راستای توسعه تجارت، سرمایه گذاری ها و رشد اقتصادی خیلی مهم توصیف کرده، گفت: قبلاً ما صرف در یک بخش (واردات تخم و گوشت مرغ) 250 میلیون دالر واردات داشتیم که با تغییر نظام جدید و توجه معاونیت اقتصادی حکومت این واردات به 6 میلیون دالر کاهش یافته است. وی، اظهار امیدواری کرد که در اثر همکاری بیشتر میان حکومت و سکتور خصوصی، کشور ما در این بخش و سایر عرصه کاملاً خودکفا گردد، ایشان از حمایت اتاق تجارت و سرمایه گذاری و سکتور خصوصی کشور در زمینه تطبیق برنامه های اقتصادی حکومت اطمینان داد.

آقای مهمند، افتتاح این صندوق را توسط خود تاجران برای حمایت از تاجران و در جهت افزایش تولیدات داخلی، جلب سرمایه گذاری ها، کاهش مشکلات تاجران در بنادر، رشد اقتصادی و حمایت از سکتور خصوصی کشور گام بسیار مهم دانست.

معاون اول اتاق، با ابراز سپاسگزاری از حکومت در قسمت معافیت و کاهش مالیات اصناف از سوی حکومت، پیشنهاد کرد تا در قسمت تصفیه مالیاتی سایر بخش های سکتور خصوصی نیز تسهیلات بیشتر ایجاد شده و خصوصاً بجای چند مرتبه اخذ محصول گمرکی صرف یک مرتبه محصول حین ورود در گمرکات اخذ گردد.

محترم خانجان الکوزی، ضمن استقبال از افتتاح صندوق حمایت از سکتور خصوصی، از اخذ محصول متعدد گمرکی انتقاد کرده و ابراز امیدواری کرد که پول های اخذ شده در جاهای مناسب به مصرف رسند.

 

پنج شنبه، 17 جوزا 1403