اعضای اتحادیه وارد کنندگان رنگ تعمیراتی مشکلات شانرا با رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری مطرح نمودند.

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضورداشت مسوول دیپارتمنت روابط با دولت اتاق، با محترم حاجی عمر باز رئیس اتحادیه وارد کنندگان رنگ تعمیراتی و تعدادی از اعضای آن ملاقات کرده و پیرامون مشکلات شان و راه حل آن بحث و تبادل نظر نمود.

محترم حاجی عمر باز و شرکت های وارکننده رنگ تعمیراتی، مشکلات موجود شان در گمرکات و افزایش تعرفه گمرکی بالای رنگ تعمیراتی را با رهبری اتاق مطرح نموده و از معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواستند تا در قسمت حل مشکلات با آنان همکاری نماید.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به رئیس و اعضای اتحادیه وارد کنندگان رنگ تعمیراتی، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خانه مشترک تمامی تاجران و سرمایه گذاران کشور خوانده و از همکاری اتاق در جهت حل مشکلات شان اطمینان داد. معاون اول اتاق، طی تماس تلیفونی با رئیس محترم عمومی گمرکات، مشکلات تاجران مذکور را شریک ساخته و خواهان همکاری ریاست عمومی گمرکات در زمینه حل مشکل آنان گردید.

 

یکشنبه، 6 جوزا 1403