ملاقات معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری با تعدادی از تاجران کشور ایران

محترم محمد یونس مهنمد معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با تعدادی از تاجران ایرانی که در نمایشگاه هفته صنعت اشتراک ورزیده اند، ملاقات کرده و پیرامون توسعه روابط تجاری و سرمایه گذاری مشترک میان تاجران دو کشور بحث و گفتگو نمود.

آقای مهمند، از سفارت کشور ایران در کابل، بابت تشویق تاجران ایرانی که در نمایشگاه هفته صنعت اشتراک ورزیده اند، قدردانی کرده و در رابطه به پالیسی حکومت افغانستان که در قسمت توسعه صنعت کشور به سرمایه گذاران ایرانی معلومات ارائه نمود.

معاون اول اتاق، فرصت های کنونی کشور را زمینه خوبی برای سرمایه گذاری دانسته و از تمام تاجران اشتراک کننده ایرانی خواست تا در قسمت شریک سازی تجارب شان و همچنان سرمایه گذاری مشترک با تاجران افغان در سکتور های مختلف در افغانستان همکاری نمایند.

تاجران ایرانی، از ملاقات معاون اول اتاق با ایشان سپاسگزاری کرده و از همکاری شان در قسمت تحکیم روابط تجاری، انتقال تجارب و سرمایه گذاری های مشترک با تاجران افغان در سکتور های مختلف اطمینان دادند.

 

سه شنبه، ۲۵ ثور ۱۴۰۳