نشست آنلاین هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با اعضای رهبری اتاق تجارت ازبکستان

محترم خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و محترم ضیا والدین اچکزی عضو هیات مدیره اتاق درحالیکه اعضای هیات رهبری اتاق های ولایتی بلخ، زابل، لوگر و هرات و جمعی از تاجران و سرمایه گذاران کشورنیزحضورداشتند، با محترم اسلام معاون اول اتاق تجارت ازبکستان و اعضای رهبری آن، به گونه انلاین ملاقات کرده و پیرامون روابط تجارتی میان دو کشور بحث و تبادل نظر نمودند.

آقای اسلام ، در رابطه به نشست تجارتی میان تاجران دو کشور که قرار است در آینده نزدیک در شهر تاشکند از سوی اتاق تجارت ازبکستان برگزار گردد، معلومات مفصل ارایه کرده و خواهان همکاری همه جانبه اتاق در قسمت معرفی سکتور های افغانی و تشویق تاجران و سرمایه گذاران افغان دراین نشست گردید.

محترم خیرالدین مایل، ایجاد همچو نشست ها را زمینه خوبی در توسعه روابط تجارتی میان تاجران دو کشور، سرمایه گذاری های مشترک، معرفی تولیدات داخلی و همچنان افزایش در صادرات و واردات دو کشور مهم خوانده و از همکاری همه جانبه اتاق در زمینه تشویق تاجران افغان در نشست فوق الذکر اطمینان داد.

دوشنبه، ۲۲ عقرب ۱۴۰۲