امضای تفاهمنامه همکاری میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و موسسه مدیوتیک

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به منظور ارتقای ظرفیت کارآموزان و فارغان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی و همچنان ایجاد اشتغال در شرکت های سکتور خصوصی، تفاهمنامه همکاری را با مؤسسه مدیوتیک به امضاء رسانید.

بربنیاد این تفاهمنامه، مؤسسه مدیوتیک آنعده از کارآموزان و فارغان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی را که به اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان معرفی می نماید، اتاق در زمینه ارتقای ظرفیت و معرفی آنان به شرکت های خصوصی که نیاز به کارمند مسلکی دارند، همکاری خواهد نمود.

این تفاهمنامه توسط محترم میرویس هوتک، سرپرست ریاست هیات عامل اتاق و محترم احمدولی احمدی، مسوول موسسه مدیوتیک به امضاء رسید.