ملاقات معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری با تاجران افغان مقیم قطر

محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، درجریان سفری رسمی خویش که به کشور قطرداشت، با تعدادی از تاجران افغان مقیم این کشور ملاقات کرده و پیرامون فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان و توسعه تجارت بحث وتبادل نظر نمود.

آقای مهمند، وضیعت اقتصادی کشور را برای تاجران افغان مقیم قطر تشریح نموده، گفت: تامین امنیت سرتاسری، نبود فساد اداری و توقف کامل کشت کوکنار در کشور سبب شده تا فرصت های سرمایه گذاری در کشور ایجاد گردد. وی، تاجران افغان مقیم آنکشور را تشویق نمود تا با استفاده از فرصت های موجود در افغانستان در سکتور های مختلف سرمایه گذاری نمایند.

محترم مهمند، از تاجران افغان خواست که یک شورای تجاری را در کشور قطر ایجاد نمایند تا این شورا بتواند از منافع تاجران در این کشور دفاع نموده و در زمینه حل مشکلات شان همکاری کنند.

تاجران افغان مقیم قطر، حمایت خود را در این راستا وعده نموده و از رهبری اتاق خواستند تا با هماهنگی حکومت افغانستان تسهیلاتی را در بخش صدور ویزه برای تاجران، توزیع زمین و تعرفه های مالیاتی ایجاد نمایند. تاجران وعده سپردند در صورت ایجاد تسهیلات بیشتر در افغانستان،  در بخش های زیربنایی، میکانیزه سازی زراعت و سایر سکتورها سرمایه گذاری کنند.