ملاقات معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با وارد کنندگان نفت و گاز حوزه جنوب غرب

محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با محترمان: عبدالمنان فراهی، محمد جانان فراهی، از واردکنندگان مواد نفتی، و برخی از تاجران این سکتور در دفتر مرکزی اتاق دیدار و پیرامون چالش های سد راه واردکنندگان نفت و گاز، مشکلات نورم و استدرد، توقف تانکر های نفت وگاز در بنادر کشور بحث و تبادل نظر نمود.
 
محترم عبدالمنان فراهی، در رابطه به توقف تانکر های نفت و گاز در بنادر کشور معلومات ارایه کرده گفت: تانکر های تیل و گاز تاجران کشور، از شش ماه بدینسو در بنادر کشور توقف داده شده است که این عمل باعث بوجود آمدن مشکلات چون: خطر حریق شدن مواد نفتی، ضیاع وقت و مصارف اضافی به تاجران کشور گردیده است. وی، خواستار توجه جدی اراکین حکومتی در زمینه اجازه ورود به این تانکر ها گردید.
 
محترم محمد یونس مهمند، بعد از استماع مشکلات تاجران مواد نفتی حوزه جنوب غرب کشور روی آزاد سازی تانکر های تیل مسدود شده در بنادر، تاکید ورزیده گفت: موضوع توقف تانکر های مواد نفتی تاجران ما، نگران کننده است و باید هر چه زودتر در این زمینه اقدام شود.
 
آقای مهمند، ضمن تاکید روی کیفیت مواد نفتی، از تاجران این سکتورخواستار واردات تیل و گاز مطابق به استندرد های بین المللی و اداره نورم و استندرد شد.
معاون اول هیات مدیره اتاق، ضمن تماس تیلیفونی به مسوولان کمیسیون اقتصادی حکومت، برای حل موضوع، از همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این زمینه اطمینان داد و وعده ایجاد هماهنگی میان تاجران مواد نفتی و ادارات ذیربط حکومتی را سپرد.