ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با تاجران نفت و گاز و تانکداران شهر کابل

محترمان محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، شیرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره و ضیاءالدین اچکزی عضو هیات مدیره اتاق، با شماری از تاجران نفت و گاز مایع و تانکداران شهر کابل در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون عرضه خدمات بهتر به مردم و مشکلات شان بحث و تبادل نظر نمودند.
 
تاجران و وارد کنندگان نفت و گاز مایع، از تغییرات مثبتی که پس استقرار امارت اسلامی در زمینه امنیت اموال تجارتی و تانکر های نفت و گاز مایع در مسیر شاهراه ها و جلوگیری از اخاذی های مختلف ایجاد شده، ابراز خرسندی نموده و علت بلند رفتن نرخ تیل و گاز مایع را طی چند روز آینده ناشی از تغییر نظام، سکتگی در واردات نفت و گاز در بنادر، بلند رفتن نرخ اسعار و مسدود بودن سرای شاهزاده عنوان کردند.
 
آنان اطمینان دادند که با آنکه فعلاً تغییراتی در قیمت ها رونما شده است ولی با گشایش سرای شهزاده و روند عادی واردات نفت و گاز شاهد کاهش زیاد در قیمت ها خواهند بود. آنان بعضی از مشکلات شان را نیز با هیات رهبری اتاق شریک ساخته و خواهان همکاری اتاق در زمینه حل مشکلات شان گردیدند.
 
محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به تاجران مذکور، در مورد بهبود عرضه خدمات بهتر با نرخ مناسب به مردم کشور تأکید نموده و تأکید برآن داشت تا یک کمیته از سوی اتحادیه تاجران و تانکداران تیل و گاز مایع ایجاد گردد و این کمیته مؤظف خواهد بود تا نرخ فروشات یومیه را در مرکز و ولایات تنظیم نموده و همچنان از قیمت ها در سطح منطقه نیز گزارش دهد. وی از آنان خواست تا بادرنظرداشت مشکلات مردم از اضافه ستانی جداْ خود داری نمایند، در غیر آن با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
 
آقای مهمند وعده سپرد که رهبری اتاق تلاش خواهد نمود تا در همکاری با محترم انجنیر سید اکبر آغا وزیر صنعت و تجارت و مسوولان ذیربط امارت اسلامی به مشکلات آنان رسیدگی صورت گیرد.