پیام اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در پیوند به تحولات سیاسی کشور!

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان مصم است تا در هر زمانی از سکتور خصوصی کشور نمایندگی فراگیر و مؤثر نموده و تحت هر شرایط آواز رسای سکتور خصوصی باشد.
طوریکه به همگان معلوم است – تاجران و سرمایه گذاران ملی کشور در هر شرایط و نظام با به کارگیری از منابع مالی (سرمایه ها) ظرفیت ها و منابع دست داشته به فعالیت های تجارتی و اقتصادی خویش غرض ارائه خدمات به هموطنان و متسهلکین، همکاری و همسویی با حکومت و تنظیم روند عرضه و تقاضا پیشگام و حاضر به انجام فعالیت بوده اند.
 
به همین ترتیب اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به نمایندگی از سکتور خصوصی کشور مصمم بوده است تا هماهنگی و همسویی لازم میان دولت و سکتور خصوصی را بمنظور مؤثریت بیشتر در روند انکشاف اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری ها و توسعه تجارت ایجاد نماید.
 
اکنون هم، جامعه سکتور خصوصی متعهد به تداوم فعالیت های خویش در عرصه سرمایه گذاری ها- تولید و تجارت در کشور میباشد و مصمم است تا در روند تنظیم عرضه و تقاضا و تامین نیازمندی مستهلکین مصدر خدمت باشد.
 
اما تعامل سکتور خصوصی با دولت یک جانبه نبوده و در مقابل نیاز است تا دولت تسهیلات و زیرساختار های لازم و خدمات مورد نیاز برای سکتور خصوصی و تداوم فعالیت های این سکتور را تأمین و فراهم بسازد. بناءً اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به نمایندگی از جامعۀ سکتور خصوصی از مسوولین حکومتی افغانستان تقاضا دارد تا در عرصه تامین امنیت مال و جان تاجران وسکتور خصوصی و فراهم سازی خدمات عامه برای سکتور خصوصی اقدامات لازم را به پیش بگیرند.
 
به همین ترتیب نیاز مبرم است تا خدمات بانکی در کشور هر چه زودتر دوباره فعال گردد تا تاجران و سرمایه گذاران از روند عرضه خدمات بانکی مستفید و به فعالیت های خود بگونه مؤثر ادامه بدهند.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان همچنان تقاضامند است تا نهاد های حکومتی به ويژه نهاد های که برای سکتور خصوصی ارائه خدمات می نمایند مانند ادارات گمرکی، بخش مالیات، وزارت صنعت و تجارت و استندرد ملی را به زودترین فرصت دوباره فعال سازند.
 
همچنان باید متذکر شد که روابط تجارتی و ترانزیتی با کشور های همسایه و کشور های جهان بخش عمده و حقیقت انکار ناپذیر در عرصه تجارت است و نیاز است تا روی چهارچوپ روابط تجارتی و اقتصادی با سایر کشور های جهان و تحقق گسترش روابط مؤثر و همه جانبه با کشور های جهان هرچه زودتر تأمین گردد.
 
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با استفاده از این فرصت به تحکیم همکاری همه جانبه با حکومت و تداوم فعالیت های خویش و عرضه خدمات برای هموطنان عزیز تعهد می دارد و بر تعامل مؤثر با نهاد های دولتی حاضر و خوشبین میباشد.