کنفرانس تواصل تجارتی میان تاجیکستان و افغانستان برگزار شد

در حاشیۀ نمایشگاه بین‌المللی تاجیکستان، کنفرانس تواصل تجارتی میان هیئت رهبری اتاق تجارت و ‏صنایع افغانستان و مشاوریت اداره امور ریاست جمهوری با سفیر افغانستان مقیم تاجیکستان و رئيس ‏اتاق تجارت تاجیکستان با حضور تاجران دو کشور به روز جمعه مورخ 9 حمل سال جاری در شهر دوشنبه ‏برگزار شد‎.‎‏

در این نشست روی مشکلات موجود میان تاجران افغان و تاجیک، از جمله مشکلات سرمایه گذاران، ‏صادرکنندگان و وارد کنندگان، مشکلات صدور ویزه و رود پاس دریوران، مشکلات گمرکی و سهل ‏سازی پروسیجرها و سایر موضوعات مربوط به توسعۀ تجارت هر دو کشور بحث صورت گرفته و ‏فیصله شد تا شرکت های صادرکننده و وارد کننده جهت دریافت ویزه به سفارت های دو کشور معرفی ‏گردند.‏

هر دوجانب به بهبود و گسترش روابط تجارتی میان هم تاکید نمودند و در ضمن اتاق تاجیکستان در ‏رابطه به گفتگو ها میان مقامات تاجیکستان و چین در جهت گشایش مسیر تجارتی از طریق این ‏کشور ابراز خوشبینی نمودند.‏