کنفرانس مشترک هماهنگی سکتور ترانسپورت در کابل برگزار شد

وزارت ترانسپورت به منظور ایجاد هماهنگی بهتر میان ادارات سکتور ترانسپورتی، «کنفرانس مشترک هماهنگی سکتور ترانسپورت» را به روز یکشنبه مورخ 16 جدی 1397با اشتراک وزرای ترانسپورت، مالیه، فوائد عامه، هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان، معین وزارت صنعت و تجارت، نمایندگان اداره ترافیک، شرکت های ترانسپورتی و بارچالانی، ادارات مختلف دولتی و اعضای سکتور خصوصی، در هوتل انترکانتیننتال کابل برگزار نمود.

در این کنفرانس، سخنرانان پیرامون موضوعات مختلف از جمله نقش ترانسپورت زمینی در گسترش تجارت به خصوص توسعۀ صادرات افغانستان، عوامل و چالشهایی که باعث تخریب جاده ها و شاهراه های کشور می گردند و یکسلسله مسائل مرتبط به ترانسپورت زمینی و باقیداری لاری های باربری صحبت نموده و پیشنهادات و طرح هایی نیز از سوی جانب سکتور خصوصی و اشتراک کنندگان ارائه گردید.

محترم الحاج محمد یونس مومند، معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در این کنفرانس طی سخنرانی خویش از شاهراه ها و جاده ها به مثابه شرائین اقتصادی کشور نام برده و در رابطه به مشکلات موجود در عرصۀ ترانسپورت زمینی به خصوص عواملی که باعث تخریب جاده ها می گردند از قبیل توناژ بلند وسایط باربری، مشکلات در ترازو ها و فساد موجود صحبت نمود. وی افزود: "اجازه دادن به موترهای توناژ بلند، جفای بزرگی در مورد جاده های بزرگ کشور می باشد. باید متخلفین اعم از کسانیکه به لاری های توناژ بلند اجازۀ ورود می دهند و یا آنانی که تخلف از نورم های معیاری می کنند مورد مجازات قرار گیرند."