محفل تقدیر از مقام ولایت پروان و مسئولین ادارات ذیربط - پیرامون تحویلدهی زمین ملکیت اتاق و حمایت از فعالیت های سکتور خصوصی

هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز سه شنبه مورخ 19 سرطان سالجاری، طی محفلی از همکاری های محترم دگر جنرال فضل الدین عیار والی ولایت پروان با اتاق پروان در راستای حمایت از سکتور خصوصی و تشویق آنها به افزایش سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی مخصوصاً در بخش زراعت و همچنان تلاش شان در راستای تطبیق قانون و استرداد زمین ملکیت این اداره از سوی غاصبین که از سال ها به اینطرف تحت دعوا قرار داشت، ابراز سپاس و امتنان نمود.

در این محفل محترم دگر جنرال فضل الدین عیار والی ولایت پروان، محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیرۀ اتاق، محترم الحاج میر رحمان رحمانی رئیس کمیسیون اقتصاد ولسی جرگه، محترم الحاج ذکریا بریالی رئیس هیئت مدیرۀ اتاق پروان و جمع کثیری از اعضای هیئت مدیرۀ اتاق مرکز، اتاق پروان، روسای ادارات حکومتی و اعضای سکتور خصوصی اشتراک ورزیده بودند. سخنرانان هر یک به نوبۀ خود ضمن آنکه پیرامون موضوعات مطروحه سخنرانی نمودند، تاکید داشتند که باید وضعیت بدوی و سنتی اقتصاد ولایت پروان تغییر کرده و این ولایت به عنوان یکی از ولایت های نمونه در راستای توسعه و رشد فعالیت های اقتصادی تغییر نماید.

در این محفل محترم الکوزی ضمن آنکه از همکاری های مقام ولایت با سکتور خصوصی و اقدام نیک شان مبنی بر تحویلدهی زمین ملکیت این اداره که در ساحۀ تجارتی و بهترین موقعیت شهر قرار دارد، قدردانی نمود؛  همچنان وعده سپرد که در همکاری با سکتور خصوصی تلاش می گردد تا هرچه عاجل مطابق نیازمندی های سکتور خصوصی در قسمت اعمار تعمیر آن اجراآت مقتضی از طرف اتاق روی دست گرفته خواهد شد. در  اخیر ریاست محترم عدلیۀ ولایت پروان رسماً زمین ملکیت این اداره را به مسئولین اتاق پروان تسلیم نمود.